ĐẠO PHẬT VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI p6

Go down

ĐẠO PHẬT VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI p6

Bài gửi  nhuphong on Fri Oct 23, 2015 10:05 am

2. Trong thời kỳ Mạt Pháp chỉ có pháp môn niệm Phật là pháp môn duy nhất, Phật độ  chúng sinh phàm phu giải thoát khỏi biển khổ luân hồi sinh tử và tu tiếp thành Phật.
Xin trích dẫn kinh Phật và lời Tổ để làm rõ ý này:
a) Kinh Pháp Hoa có đoạn:
Trong cõi Phật mười phương
Chỉ có pháp Nhất thừa
Không Hai cũng không Ba
Trừ Phật phương tiện nói”.
Pháp Nhất thừa
là pháp tu thẳng thành Phật.
Pháp Môn Niệm Phật có nhân tu là tha lực niệm Phật, quả tu là vãng sinh Cực Lạc.
Trong kinh Niệm Phật Ba la mật Phật Thích Ca xác quyết “Vãng sinh là thành Phật”.
Thế nên Pháp Môn Niệm Phật là pháp môn tu thẳng thành Phật, cũng chính là pháp Nhất thừa vậy.
Không Hai là không có Nhị thừa gồm Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa.
Không Ba là không có Tam thừa là Bồ Tát thừa.
Vì chúng sinh chấp tướng, nên Phật phải nói ra các pháp Nhị thừa, Tam thừa làm phương tiện cho chúng sinh căn cơ bậc thượng tu hành trong thời kỳ chỉnh pháp và Tượng pháp đó thôi.
b) Kinh Đại tập Phật dạy: “Thời kỳ Mạt pháp muôn ức người tu hành không  có  lấy  một  người  giải  thoát.
Phải nương vào Pháp Môn Niệm Phật mà ra khỏi luân hồi”. 

Tổ  Pháp  Nhiên Thượng Nhân sơ tổ Tịnh tông Nhật Bản là hóa thân của Bồ tát Đại Thế Chí đã làm rõ đoạn kinh này bằng lời dạy sau: “Thánh đạo môn (gồm Luật tông, Giáo tông, Thiền tông, Mật tông), tuy thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Tịnh độ môn hình như nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng.
Thời Mạt pháp một vạn năm, các kinh điển khác đều bị tiêu diệt, chỉ còn Pháp Môn Niệm Phật để cứu độ chúng sinh”.
c) Kinh Tịnh Độ Quyết Nghi Phật chỉ rõ: “Sau khi Phật diệt độ năm trăm năm, trong thời kỳ chính pháp, Trì giới được thành tựu.
Một nghìn năm thời Tượng pháp, Thiền định được thành tựu.
Một vạn năm thời Mạt pháp  Niệm  Phật  được  thành  tựu”.

Hiện nay đã vào thời kỳ Mạt pháp được hơn một nghìn năm.
d) Lời Phật dạy trong Kinh Pháp cú:
“Không làm những việc ác
Nên làm những việc lành
Thanh tịnh tâm ý minh
Là lời chư Phật dạy”.

Con người luôn phải chịu tám khổ từ vô thủy kiếp đến nay mà chưa từng biết.
Tám khổ là: Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, yêu nhau mà phải xa nhau khổ, oán ghét nhau mà phải sống chung khổ, cầu không được khổ, ngũ ấm sithịnh khổ.
Bởi thế Phật mới giáng sinh để mở đường diệt khổ cho chúng sinh. Giúp chúng sinh giải thoát khỏi sự trói buộc giam hãm trong biển khổ luân hồi, từ vô thủy kiếp đến nay.
Đức Phật trụ thế 49 năm dạy chúng sinh. Cuối cùng Phật nói: “Ta chỉ dạy một điều khổ và diệt khổ”.
Phật  dạy  con  người  “Không  làm những việc ác. Nên làm những việc lành” để khi chết được sinh lại làm người, khỏi phải đọa lạc vào ác đạo.
Nhưng làm lành lánh ác trong thời kỳ Mạt pháp đâu có dễ dàng, vì tâm chúng sinh quá mê lầm sinh ra phiền não tham sân, thúc đẩy thân khẩu gây quá nhiều ác nghiệp, làm sao mà tránh khỏi đọa lạc được.
Trong Niệm Phật Tông Yếu, Tổ Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy. “Làm lành lánh ác là lời răn chung của chư Phật. Nhưng hạng phàm phu thời Mạt pháp chúng ta thường làm ngược lại!
Nếu tự mình không nương vào Di Đà Bản nguyện thì e rằng khó ra khỏi luân hồi sinh tử”.

Ngài còn dạy: “Tất cả Phật Pháp dùng để chế phục điều ác. Vì hạng phàm phu ngu si không dễ gì làm được, nên khuyên niệm Phật để diệt tội”.
Cho dù. “Không làm những việc ác Nên làm những việc lành”. Được đi nữa cũng chỉ có chút phúc báo sinh lại làm người.
Nhưng vẫn bị trói buộc mãi trong biển khổ luân hồi sinh tử mà thôi.
Vậy chúng sinh phàm phu muốn giải thoát khỏi biển khổ luân hồi sinh tử trong thời kỳ Mạt pháp này thì phải thực hiện lời dạy của Phật: “Thanh tịnh tâm ý mình”.
Muốn thanh tịnh tâm ý mình thì phải sinh về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà.
Muốn sinh về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà thì phải tu Pháp Môn Niệm Phật là pháp tha lực.
Y vào kinh Phật và lời Tổ đã trích dẫn ở trên, rút ra kết luận:

- Trong thời kỳ Mạt pháp, Pháp môn Niệm Phật là pháp môn duy nhất, Phật độ chúng sinh phàm phu thoát khỏi biển khổ luân hồi sinh tử và tu tiếp thành Phật.
- Pháp môn niệm Phật lại là pháp môn khoa học hiện đại về hào quang năng lượng trí tuệ Phật nên hợp thời, hợp với căn cơ của chúng sinh trong thời kỳ khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như hiện nay và sau này. Vì thế Pháp Môn Niệm Phật  chính là con đường tu hành thành Phật của chúng sinh.
Cho nên trong kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Phật Thích Ca nói: “Tất cả chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, trong mười phương ba đời đều y Pháp Môn Niệm Phật mà chứng được đạo Giác Ngộ Vô Thượng’’ là như vậy. Với tâm nguyện tha thiết, muốn được chia sẻ với bạn đồng tu về Pháp môn Niệm Phật và những độc giả có nhân duyên với Phật  Pháp.  
Tôi  mạnh  dạn  biên  soạn  bài này.
Đề tài thì quá lớn mà khả năng về kiến thức khoa học và nhận thức về Phật pháp của tôi còn yếu kém.
Nhờ vận dụng những điểm thuộc phần khế lý trong kinh Phật và chuyên cần tha lực niệm Phật mới có thể viết được như vậy.
Mong các bạn đồng tu và quý độc giả góp ý kiến để tôi đính chính lại những điểm còn thiếu sót.
Hy vọng có thêm nhiều bài viết về đề tài này để cho mọi người hiểu về đức Phật, Đạo Phật và Pháp môn Niệm Phật.
Phát tâm cùng tu hành để cùng sinh về cõi Tịnh độ tức Tây phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Đó là điều mong muốn tha thiết nhất của tôi vậy.
Nếu có được chút công đức biên soạn, xin  đem  hồi  hướng  cho  bốn  ân,  ba  cõi, nguyện  cùng  pháp  giới  chúng  sinh, đồng sinh về Tây phương Cực Lạc.
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Cư sĩ Như Trụ kính biên soạn
Thế danh: Dương Nguyễn Thạch
Địa chỉ: 110 dãy B khu tập thể 3 tầng
Phố Lê Hồng Phong - Quận Hà Đông - TP Hà Nội
ĐT: (04)33511553

Phần đã in:
Trang 71
So sánh đối chiếu giữa sáu vầng hào quang từ vầng 1 đến vầng 6 bao quanh cơ thể con người ...............
Cùng với sự giống nhau giữa đặc trưng của sáu vầng với đặc trưng của 5 lớp mê năm ấm.  
Rút  ra  kết  luận:  sáu vầng hào quang từ 1 đến 6 chính là 5 lớp mê năm ấm.
Trang 73
Năng lượng thần thức.
..................bức  xạ  ra  ngoài qua 6 luân xa lớn từ 1-6 trên  mặt  da  của  xác  thân (sắc uẩn) thành 6 vầng hào quang 5 ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm).
Con người đã  nhận  đặc  trưng  của  6 vầng hào quang năm ấm là tâm tính của mình: ...
- Thân này là tôi, của tôi  là  đặc  trưng  của  vầng hào  quang  cảm giác,  sắc ấm (qua LX1).
Đính chính:
Trang 71
So sánh đối chiếu giữa năm vầng hào quang từ vầng 2 đến vầng 6 bao quanh cơ thể con người ...........
Cùng với sự giống nhau giữa đặc trưng  của  năm  vầng  hào quang  với  đặc  trưng  của 5  lớp  mê  năm  ấm.  Rút  ra kết  luận:  năm  vầng hào quang từ 2 đến 6 chính là 5 lớp mê năm ấm.
Trang 73
Năng lượng thần thức ................. bức xạ ra ngoài qua 5 luân xa lớn từ 2-6 trên  mặt  da  của  xác  thân (sắc uẩn) thành 5 vầng hào quang 5 ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm).
Con người đã  nhận  đặc  trưng  của  5 vầng hào quang năm ấm là tâm tính của mình: ...
- Thân này là tôi, của tôi  là  đặc  trưng  của  vầng hào quang cảm xúc sắc ấm (qua LX2).
PHẦN ĐÍNH CHÍNH.
Sơ đồ trang 72 sẽ được đính chính lại như sau:


Tế  bào thần kinh
Thức uẩn
Vầng hào quang thượng giới
Hệ Thần kinh
Qua LX  6
Thức ấm
Tế  bào thần kinh
Hành uẩn
Vầng hào quang hình thái bổ sung
Qua LX  5
Hành ấm
Tế  bào thần kinh
Tưởng uẩn
Qua  LX
Qua LX
Vầng hào quang tinh tú  4
Vầng hào quang tâm thần 3
Tưởng ấm
Tế  bào thần kinh
Thọ  uẩn
Bức xạ
Qua LX
Qua LX
Vầng hào quang cảm xúc 2
Vầng hào quang cảm giác 1
Thọ
Bức xạ
Bức xạ
Bức xạ
Bức xạ
ấm
Sắc ấm
Bức xạ
Thân năm
uẩn
Sắc uẩn
Đính chính.
Cảnh giới địa ngục (trang 93).
Khi  chết  thần  thức và vầng hào quang cảm giác  và  vầng  hào  quang nhân quả có vỏ bọc dầy nhất 1,3 cm bao bọc bên ngoài. Rồi rời khỏi sắc thân.
Cảnh giới ngạ quỷ (trang 94).
Khi  chết  thần  thức và vầng hào quang cảm giác,  cùng  với  vầng  hào quang cảm xúc thọ ấm, vầng hào quang tâm thần tưởng ấm và vầng hào quang nhân quả có vỏ bọc dày nhất bao bọc bên ngoài. Rồi rời khỏi xác thân.
Phần đã in. Cảnh giới địa ngục (trang 93)
Khi  chết  thần  thức nhận  vầng  hào  quang cảm  giác  sắc  ấm  làm thân  (thân  sắc  ấm)  và vầng  hào  quang nhân  quả có vỏ bọc dầy nhất 1,3 cm bao bọc bên ngoài. Rồi rời khỏi sắc thân.
Cảnh giới ngạ quỷ (trang 94).
Khi  chết  thần  thức nhận  vầng  hào  quang cảm  giác  sắc  ấm  làm thân,  cùng  với  vầng  hào quang cảm xúc thọ ấm, vầng hào quang tâm thần tưởng ấm và vầng hào quang nhân quả có vỏ bọc dày nhất bao bọc bên ngoài. Rồi rời khỏi xác thân.
Do có phần đính chính ở trên và phần bổ sung nên trong mục b/2 từ trang 93 đến trang 98 viết về cảnh giới, ngạ quỷ, súc sinh và con người sẽ đính chính như sau:
Cảnh giới súc sinh (trang 96).
Khi chết thần thức của họ nhận vầng hào quang sắc ấm làm thân cùng với 4  vầng  hào  quang  là  vầng hào quang cảm giác thọ ấm, vầng  hào  quang  tâm  thần tưởng ấm, vầng hào quang tinh tú tưởng ấm, vầng hào quang  hình  thái  bổ  sung hành ấm và vầng hào quang nhân quả có vỏ bọc mỏng hơn 1,3cm một chút bao bọc bên ngoài. Rồi rời khỏi sắc thân.
Cảnh giới con người (trang 98).
Cảnh giới tâm đủ bảy vầng  hào  quang. Sau  khi chết thần thức nhận vầng hào quang cảm giác sắc ấm làm thân, rời khỏi xác thân cùng với năm vầng hào quang bốn ấm, bị vầng hào quang  nhân  quả  bao  bọc dẫn đi tìm duyên cha mẹ để đầu thai vào thân mới.
Cảnh giới súc sinh (trang 96).
Khi chết thần thức của họ  và  vầng  hào  quang cảm giác cùng với 4 vầng hào  quang  là  vầng  hào quang  cảm  giác  thọ ấm, vầng  hào  quang  tâm  thần tưởng ấm, vầng hào quang tinh tú tưởng ấm, vầng hào quang  hình  thái  bổ  sung hành ấm và vầng hào quang nhân quả có vỏ bọc mỏng hơn 1,3cm một chút bao bọc bên ngoài. Rồi rời khỏi sắc thân.
Cảnh giới con người (trang 98).
Cảnh giới tâm đủ bảy vầng  hào  quang,  sau  khi chết  thần  thức  và  vầng hào quang cảm giác, rời khỏi xác thân cùng với năm vầng hào quang bốn ấm, bị vầng  hào  quang  nhân  quả bao  bọc  dẫn  đi  tìm  duyên cha mẹ để đầu thai vào thân mới.
BỔ SUNG ĐỂ HIỂU VỀ THÂN PHẬT VỐN CÓ CỦA CON NGƯỜI.
Năng lượng thần thức tiềm ẩn trong nhóm tế bào thần kinh thọ uẩn của hệ thần kinh, bức xạ qua luân xa 2 thành vầng hào quang cảm xúc cảm nghĩ, chính là 2 lớp mê sắc ấm và thọ ấm.
Còn vầng hào quang cảm giác từ da ra 2,5 cm bao sát thân thể, có hình dáng như thân thể.
Giữ vai trò như một cái khung, gồm những vạch năng lượng để tế bào dựa vào tồn tại và sinh sôi phát triển, liên quan đến luân xa1.
Có nguồn gốc từ năng lượng nào vậy?
Xin lý giải như sau:

Trong kinh Phật dạy, sắc uẩn hay thân thịt da xương máu mủ, nó là thân sinh diệt, nên là giả thân hay giả tướng. Còn thật tướng là vô tướng.
Thật tướng là thân chân thật hay thân Phật vốn có của con người, còn vô tướng là thân không có hình tướng, nên là thân năng lượng của con người.
Vậy vầng hào quang cảm giác bao quanh thân thể, có bề dày 2.5 cm, có hình dáng như thân thể.
Chính là thân năng lượng của con người, nên là thật tướng, là thân chân thật hay thân Phật vốn có của con người.
Và là thân Phật thì vầng hào quang cảm giác liên quan đến luân xa1 phải là năng lượng có nguồn gốc từ năng lượng của ba bản thể notron, proton và electron vậy.
Năng lượng thần thức là tâm Phật của con người bị các tế bào thần kinh của hệ thần kinh ngăn che ở bên trong, lại còn vầng hào quang cảm giác là thân Phật của con người bao ở bên ngoài và cả hai đều bị vầng hào quang nhân quả là năng lượng nghiệp nhân thiện ác do tâm mê của con người thúc đẩy thân khẩu gây ra, bao bọc (trói buộc).
Là nguyên nhân khiến cho con người bị trôi lăn mãi trong biển khổ luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay vậy.
ĐẠO PHẬT VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI.
Cư sỹ Như Trụ (biên soạn)
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO.
53 Tràng Thi - Hoàn kiếm - Hà Nội
ĐT: 04-37822845 - Fax: (04).37822841
Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc - Tổng biên tập
Nguyễn Công Oánh
Biên tập: Lê Hồng Sơn
Trình bày: Văn Chiến
Sửa bản in: Cư sỹ Như Trụ
Đơn vị liên kết: Ông Dương Nguyễn Thạch
Địa chỉ: Số nhà 110 dãy B khu tập thể 3 tầng phố Lê  Hồng Phong,
quận Hà Đông Hà Nội.
Số lượng in 1000 bản, khổ 14.5x20.5cm.
Tại Công ty TNHH In - TM&DV Nguyễn Lâm, 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Số ĐKXB: 2047-2015/CXBIPH/07-251/TG. Mã ISBN: 978-604-61-2625-6
QĐXB số: 551/QĐ-NXBTG ngày 19 tháng 8 năm 2015.
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2015.

nhuphong

Tổng số bài gửi : 19
Location : normal
Registration date : 12/08/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết