Kinh nhân quả 3 đời song ngữ Anh- Việt (Hình ảnh minh họa).

Go down

Kinh nhân quả 3 đời song ngữ Anh- Việt (Hình ảnh minh họa).

Bài gửi  em_lanh on Mon Nov 21, 2011 7:09 am

KINH NHÂN QUẢN 3 ĐỜI SONG NGỮ ANH VIỆT (CÓ HÌNH ẢNH)

Bản pdf ấn tống tại đây:

Code:
http://www.mediafire.com/​?5c2c568nfui8gyx


Xem trên youtube tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=geggJIm4wsA

Lời Nói Đầu

Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chơn không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”. Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát. Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị Cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các Kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua Kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những Kinh như: KIM CANG, PHÁP BẢO ĐÀN… nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sanh lòng khinh mạn và lạc vào lỗi chấp không. Thật ra, nhân quả không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sanh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chánh giác đều không ngoài nhân quả. Do sự kiện trên bút giả mới phiên dịch quyển Kinh này.

Cái thông bệnh của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Nhớ lại hồi xưa cụ Khánh Hòa còn tại thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý “vô thỉ vô chung”. Sư Cụ mỉm cười đáp: “Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi!”, Đại để, người đã lặn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú trọng đến sự thực hành, thông thường là như thế. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức”. Mong những vị hữu duyên, khi xem đến quyển sách này, bắt đầu tu niệm tin có tội phước báo ứng, chuyển kiếp luân hồi, cùng sự linh hiển của Phật pháp. Do đó, lần lượt tiếp tục xem những Kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật Đà mà tỉnh ngộ.

MÙA AN CƯ NĂM CANH TUẤT
THÍCH THIỀN TÂM

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

SÁM DƯỢC SƯ
---o0o---


Lòng thành đệ tử xin cầu
Nhờ ơn Đức Phật cứu ân tai nàn
Vì trong bá tánh chẳng an
Nương Kinh công đức lập đàn Dược Sư
Nguyên do những khổ bây chày
Thảm thương dân chúng quá ư đau lòng
Chẳng nài có của cùng không
Ngày đêm lạy Phật ra công khẩn cầu
Cầu cho khắp cả đâu đâu ...
Nhân nhân, xứ xứ, bớt sầu bớt lo
Nhà nhà ăn mặc ấm no
Hưởng phần vui vẻ đồng lo tu hành
Biết đời diệt diệt sanh sanh
Có không không có như cành đổi thay
Khác nào như gió như mây
Như sương như điện hiện nay rõ ràng
Đó là lẽ sự thế gian
Mau mau tránh khỏi tìm đàng dời chân
Nguyện cho Chánh pháp vô dư
Hoàn toàn dứt khổ đồng như Phật Đà
Phân thân qua cõi Ta bà
Từ bi tiếp độ những là chúng sanh
Nguyện cho bá tánh tu hành
Đồng về Cực Lạc đồng sanh sen vàng
Lênh đênh qua cõi Diêm Phù
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.

Mùa An Cư PL. 2531 - Mậu Thìn

Sa môn Thích Minh Thạnh
Pháp hiệu Từ Mẫn.
KINH PHẬT NÓI NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ kheo câu hội. Khi ấy, A Nan Đà Tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sanh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: “Lành thay! Lành thay! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ”. Tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo.

Cho nên tất cả chúng sanh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sanh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng.

CHÚ GIẢI:

(1) Nhà dưỡng lão, cô nhi.
(2) Thưở xưa từ Ấn Độ đến Trung Hoa, những nhà nghèo sinh con đều nuôi không kham nên dìm cho chết bớt con gái lúc mới sinh ra.
(3) Ngồi dưới đất xem Kinh, nên để Kinh lên một cái kệ, khinh mạn cũng là nhân của lùn bé. Lễ Phật, khiêm hạ là nhân của tướng cao sang.
(4) Ăn mặn rồi muốn tụng Kinh, phải súc miệng, rửa mặt, rửa tay cho sạch và tụng chú như sau. Tất được thanh tịnh không tội lỗi, tịnh tam nghiệp chơn ngôn: “Um soa phạ va suýt đà, sạt va đạt ma, soa phạ va suýt đa hàm” (7 lần). “Aum! Syabhàva sudaha, sarva drama svabhava suddhà hàma”.

INDEX:

(1) Retirement home, orphan.
(2) In the past, both in India and China, some poor families could not support their children so the kill some daughters when they had just been born
(3) Sitting and read Sutras spread out on the floor is the cause of being dwarf in this life. Should put the Sutra on the shelf or table when reading. Bowing to the Buddhas with humble is the cause of being pretty and handsome.
(4) Must brush your teeth, wash your face and hands after eating non-vegaterian food then recite the Sutra. Everything done makes you are pure and unguilty. Also, recite this Mantra 7 times first “Aum! Syabhàva sudaha, sarva drama svabhava suddhà hàma” before reciting the content of the Sutra.


KHUYÊN ĐỪNG GIẾT THÚ

Muôn loài nào khác chi ta
Cũng tìm sự sống, lánh xa tai nàn
Có cha mẹ, có họ hàng
Kết đoàn sinh hoạt, hiệp đoàn siêng năng
Ta đừng giết nó mà ăn
Cũng đừng bắt chúng nó âm thầm đớn đau
Lạc bầy, dớn dát xôn xao
Lại nghe cái nạn thớt dao hầu gần
Mình thân, nó cũng có thân
Nuôi mình, giết nó: cán cân không bằng!
Mình làm cảnh ấy phải chăng?
Giá như có kẻ cắt phăng chúng mình
Mẹ, cha, cô, bác thảm tình
Xót xa đã lắm, bất bình biết bao
Ruột rà ai cắt chẳng đau
Tình thương ai dứt...hỏi sao chẳng buồn
Nếu ta suy nghĩ kỹ càng
Tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân
Làm người hãy có lòng nhân
Hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra
Người cùng muôn vật một nhà
Ta là anh chị, chúng là đàn em!
Khôn hơn ta phải xét xem
Trông nôm, giúp đỡ đàn em dại khờ
Khi lâm nạn, lúc bơ vơ
Mau tay tiếp cứu, chớ ngơ mắt nhìn
Thấy ai giết thác sinh linh
Lấy lời khuyên giải, dụng tình cản ngăn
Thú kia nó cũng là thân
Cũng xương, cũng thịt…cũng phần như ta
Đánh đau chúng biết kêu la
Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng
Tánh linh, người vật chung đồng
Xuống tay sao nỡ, cầm lòng sao dang
Thân ta thì muốn cho an
Mà thân kẻ khác lại toan xéo giày
Lòng ta muốn tránh nạn tai
Sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn
Nếu ta xét lẽ công bằng
Biết câu phước tội, biết căn luân hồi
Chớ nên giết nó đành rồi
Cũng đừng hành hạ tỏ lời rẻ khinh
Chớ cho chúng khổ vì mình
Mở lòng thương xót tấm hình hài kia
Đừng làm chúng nó chia lìa
Con đây xa mẹ, vơ kia cách chồng
Đừng bày cắt cổ nhổ lông
Việc làm cũng phải dự phòng về sau
Dây oan ai lại buộc vào
Kiếp này gây nơ, kiếp nào trả xong
Muốn cho mình được thong dong
Đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi
Chớ vì một chút sân si
Mà bao oan trái, kéo, trì, cuốn, lôi
Muốn ra khỏi biển luân hồi
Quả kia phải hái, xong rồi đừng gieo
Dừng chân thì bóng chẳng theo
Ngưng tay thì nghiệp chẳng theo bên mình
Ai ôi, nên khá giữ gìn!...ADVICE FOR NOT KILLING ANIMALS

All animals want to live and avoid dangers
They live and look for living in communities, just like us
We should not make them suffer and kill them for food
We have lives and so do animals
Is it right and fair to kill animals for food?
Suppose that our bodies were cut up for food
How unhappy, angry and displeased our relatives would be
There is a clear mutual affection between animals and humans.
As humans, we should have compassion to enlighten our Buddha nature.
We are animal's brothers and sisters living on the same planet
Being more intelligent, we have to take care and help animals
Instead of ignoring them, help and protect them
Prevent and advise people not to kill animals
Animals have their own bodies made of flesh and bones
They also cry out in vain while being beaten
Both humans and animals have the same nature
How could someone do that without mercy?
While we want to be safe, why do we insult animals?
In thinking about cause and effect,
We will understand judgment, award and round of rebirths.
We should not kill animals or insult them
Do not put them in misery but empathize with them with a true heart
Do not bring separation to their family or kill them
We must think of the effects of our actions
The more bad karma we accumulate, the harder we pay unprepaid debts
If we want to be untroubled, do not cause troubles to others
Having anger and ignorance will leave very serious effects in the future
If we want to escape from the cycle of births and deaths,
We shouldn't plant evil-causes anymore
As long as we stop creating karma, our retribution ends.
So everyone should guard themselves

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH

1. Những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu trừ nếu như đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ được chuyển hóa thành nhẹ nhàng.
2. Thường được các Thiện Thần ủng hộ, tránh được các tai ương, họan nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cắp, đao binh, tù tội.
3. Vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ, oán thù oan trái của nhiều đời và trong hiện tại.
4. Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên những loài dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo đều tránh xa, không dám nhiễu hại.
5. Thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe, an lành, việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp.
6. Tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng tự nhiên cơm ăn, áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới hòa, con cháu đời đời hưởng lộc.
7. Từ lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi người sanh tâm vui vẻ, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm nở, kính mến, khen ngợi và tin tưởng.
8. Nếu mắc phải những bệnh mê muội thì sẽ trở nên thông minh, lanh lợi, thân thể luôn được cường tráng, khỏe mạnh. Nếu ở những nơi thâm sơn biên địa thì những nơi ấy trở nên thịnh vượng, sung túc, tâm thức luôn hướng về chánh đạo, sau khi mạng chung sẽ được sanh thiên.
9. Khi tái sanh, nếu là nam sẽ trở thành vương tôn công tử, nếu là nữ thì sẽ trở thành thiện mỹ nhân, tướng mạo đoan trang, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.
10. Thương tất cả chúng sanh như thân bằng quyến thuộc, vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Nhờ công đức ấy mà thường được gặp các Đức Phật, nghe pháp, siêng năng tu tập, cuối cùng được Phật Quả.

TEN BENEFITS FROM PRINTING BUDDHIST
SUTRAS AND MAKING BUDDHA – IMAGES


1. All evil karma made in the past, will either be wiped off and retribution created by pass serious offence, reduced.
2. Auspicious spirits constantly protect you and you do not have to experience the disasters of plagues, floods, fires, thieves, armed conflict, or imprisonment.
3. Suffering inflicted by vengeful enemies, made in the past, will be avoided and the merit derived from printing sutras will allow these enemies to receive the benefits of Dharma, and thereby untie the bond of hatred.
4. Evil ghosts and other yaksha-ghosts cannot encroach on you; poisonous snakes or man-eating beasts cannot harm you.
5. You will have a peace of mind. During the day you will meet with no danger, and at night you will have no bad dreams. Your complexion will be healthy, smooth and moist. Your energy will be full of vitality. Your business will continue to prosper and meet with ultimate success.
6. You will always have ample food and clothing. Your families will always be at peace, and your prosperity and blessings will constantly increase.
7. Gods and other people will immediately take a linking to things you do or say. Wherever you go, you will always be greeted with respect and revered by happy crowd of dear friends.
8. Ignorant people will grow wiser, unhealthy people will grow healthier, trouble people will feel happier, and woman can be man in their next life, if they wish to do so.
9. You will escape from three lower realms, and always be reborn in wholesome place, with a handsome upright appearance and unusually fine character. You will enjoy supreme happiness and abundant wealth.
10. You will be able to plant innumerable roots of goodness in the blessed of all living beings. You will help the living beings to reap bounteous, measureless merits and help them attain the final Buddhahood.


LỜI CẢM TẠ

Để biên tập được quyển kinh này chúng tôi chân thành cảm ơn Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành USA với bản dịch rất rỏ ràng và chân thành cảm ơn trang web http://www.gracioushearts.com/main.htm với hình ảnh minh họa cũng như những lời dịch gãy gọn, xúc tích. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn quyển kinh Nhân Quả 3 đời bản Tiếng Việt của cố lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đã đóng góp không nhỏ vào bản dịch này. Cuối cùng chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đạo hữu mọi nơi trên khắp thế giới: Mỹ, Pháp, Úc, và các bạn trẻ ở 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng chúng tôi biên soạn quyển kinh này hầu mang đến chánh pháp cho mọi người giúp mọi người gieo trồng nhân tốt, tránh nhân xấu để gặt hái được nhiều quả tốt cho tương lai và con đường tu học của bản thân. Quyển kinh này không những giúp cho người phương Tây hiểu về Nhân Quả mà nó còn có thể giúp cho những người đã sanh ra lớn lên ở nước ngoài hiểu và thực hành một quy luật rất cơ bản nhưng không kém phần quan trọng của Phật Giáo, luật Nhân Quả.

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
ACKNOWLEDGMENT

In order to compose this Sutra, we deeply appreciate Buddhist Text Translation Society, the CITY OF TEN THOUSAND BUDDHAS in USA with very comprehensive translation version as references. Also, our deep gratitude to the website: http://www.gracioushearts.com/main.htm with many various descriptive pictures together with brief and coherent translated words. Moreover, we really thank for THE BUDDHA SPEAKS THE SUTRA ON CAUSE AND EFFECT IN THE THREE PERIODS OF TIME of Master Thich Thien Tam in Vietnamese version which gives us an aspiration to compose this Sutra in bilingual language (English and Vietnamese). Finally, we would like to thank for the contribution of all friends some countries in the world: USA, France, Australia and the friends in the three regions, North, Center and the South of Vietnam. We hope this Sutra would bring people understand laws of Cause and Effect. From that, they can plant good seeds in this life and receive good fruits in the next lives. This bilingual Sutra does not only help the Western people know about the Laws of Cause and Effect but also help people who were born and grow up in foreign countries understand and practice the basic but very important laws of Buddhism the Cause and Effect.

Verse Of Transference

May the merit and virtue accrued from this work,
Adorn the Buddhas' Pure Lands,
Repaying four kinds of kindness about,
And aiding those suffering in the paths below.
May those who see and hear of this,
All bring forth the resolve for Bodhi,
And when this retribution body is over,
Be born together in the Land of Ultimate Bliss.


em_lanh

Tổng số bài gửi : 198
Location : Can Tho
Registration date : 09/04/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết