NIỆM PHẬT MUỐN ĐẠT ĐƯỢC NHẤT TÂM

Go down

NIỆM PHẬT MUỐN ĐẠT ĐƯỢC NHẤT TÂM

Bài gửi  anhphuoc on Thu Nov 06, 2008 12:49 am

Chào quý đạo hữu:
Tôi tên Khang 33t...Pháp danh...Từ Khánh.
Tôi bắt đầu tìm hiểu Phật pháp vào tháng 7 (ÂL) năm 2007 ( tức là tháng Vu Lan ).
Năm đó tôi theo người chị của mình vào chùa để tụng kinh Báo Hiếu và sau đó thì thọ trì kinh Địa Tạng, thêm vài tháng ở nhà. Tôi cũng ăn chay trường được gần một năm rồi.

Sau đó tôi chuyển qua niệm Phật A Di Đà và thọ trì kinh A Di Đà được vài tháng, khi đó tôi niệm Phật
6 chữ, còn bây giờ thì tôi chuyển qua niệm 4 chữ và đã thấy được hiệu quả khi mình niệm 4 chữ. lúc trước tôi niệm Phật cũng rất nhiều cách nhưng không đạt được trạng thái nhất tâm như hiện nay. Tôi xin chia sẻ thời khóa tu tập của mình đến tất cả quý đạo hữu nếu cảm thấy có lợi ích gì xin hồi hướng cho tất cả vạn loài chúng sanh.

Hiện nay vào mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân sạch sẻ xong, tôi đến trước
bàn thờ Phật ở nhà, thắp 3 nén nhang sau đó tôi niệm.

Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở Phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT. ( 1 xá )
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( Tôi đọc 10 câu và xá 10 xá )

Sau đó tôi phát nguyện vãng sanh, và trì chú vãng sanh 3 biến. Trong ngày thời gian nào rãnh tôi lại niệm Phật và lắng nghe bằng tâm của mình vì thời gian này mỗi khi tôi cất tiếng niệm Phật thì nghe rất nhiều tiếng trên hư không cùng niệm theo, nếu tôi niệm nhanh tiếng này sẽ niệm theo nhanh, nếu tôi niệm chậm tiếng này sẽ niệm chậm.

Vào buổi chiều tối là thời khóa niệm Phật chính của tôi, buổi tối tôi vừa tọa thiền vừa niệm Phật.

Sau khi tắm rửa sạch sẻ, tôi lên bàn thờ thắp nhang và đốt đèn bắt đầu vào khóa công phu.

Tịnh pháp giới chơn ngôn:

ÁN LAM XÓA HA ( 3 lần )

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:

ÁN TA PHẠ BÀ PHẠ, TRUẬT ĐÀ TA PHẠ
ĐẠT MẠ TA PHẠ, BÀ PHẠ TRUẬT ĐỘ HÁM ( 3 lần )

Sau đó vào lễ:

NIỆM ( CÚNG HƯƠNG )

NIỆM ( TÁN PHẬT )

NIỆM ( QUÁN TƯỞNG )

NIỆM ( ĐẢNH LỄ PHẬT )

NIỆM ( TÁN HƯƠNG )

NIỆM ( CHÚ ĐẠI BI 5 BIẾN )

Sau đó niệm SÁM PHÁT NGUYỆN ( Đệ tử chúng con từ vô thỉ...). Sau đó tọa thiền niệm Phật lúc đầu thì niệm ra tiếng trước, để giúp cho tâm mình bình tỉnh và điều hòa nhịp thở sau đó thì bắt đầu niệm thầm vừa niệm vừa nghe tiếng niệm Phật bằng tâm của mình, mỗi
thời khóa tôi công phu hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau khi niệm Phật và Bồ Tát xong thì niệm chú vãng sanh ( tôi niệm chú không có số lượng ).

Sau đó niệm SÁM DI ĐÀ (Muốn đi có một đường này...). Sau đó thì Hồi Hướng ( Phúng kinh công đức thù thắng hạnh...). Sau khi đọc xong hồi hướng rồi đứng thẳng dậy và lạy Phật.

Chí tâm đảnh lễ: NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT ( 3 lần 3 lạy )

Chí tâm đảnh lễ: NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 1 lạy )

Chí tâm đảnh lễ: NAM MÔ ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT ( 1 lạy )

Chí tâm đảnh lễ: NAM MÔ ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ( 1 lạy )

Chí tâm đảnh lễ: NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT ( 1 lạy )

Sau đó lạy TAM QUY Y:

Và đọc:

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền 4 ơn nặng
Dưới cứu khổ 3 đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát Bồ Đề tâm
Khi mãn báo thân này
Sanh qua cõi Cực lạc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (1 xá )

Sau đó đến trước bàn thờ Phật hồi hướng công đức về Tây Phương, hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều đời được siêu thoát không còn oán hận, hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ nhiều
đời nhiều kiếp, sau đó phát nguyện vãng sanh ( Tùy theo quý vị phát nguyện như thế nào ). Nếu có thể quý vị nên phát thêm nguyện độ tất cả chúng sanh thì càng tốt, đây là thời khóa hằng ngày của tôi, bây giờ tôi chỉ chuyên niệm chú Đại Bi, niệm Phật A Di Đà, và niệm chú Vãng sanh chứ không đọc kinh như lúc trước nữa. Sau đây tôi bắt đầu nói đến cách niệm Phật như thế nào để giúp tôi đạt được nhất tâm cho quý vị nghe.

Sau này khi quý vị niệm Phật trước tiên hãy quán tưởng khi tiếng niệm Phật của quý vị cất lên thì lúc nào cũng quán tưởng đến câu niệm Phật của mình đều lọt vào tai của vạn loài
chúng sinh, tất cả cõi Phật, tất cả cõi Trời, cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, A Tu La, cõi Súc Sinh, cõi Người. Thì lúc này đây quý vị đang hành Bồ Tát đạo rồi đó, vì lấy câu niệm Phật
của mình để độ chúng sanh, lúc nào cũng nghĩ tôi niệm Phật vì chúng sanh. Thì Chư Phật
cùng các vị Bồ Tát rất tán thán công đức của quý vị, và các loài Ma Quỷ chúng cũng cảm ơn quý vị, vì các vị đang độ cho chúng, cho nên chúng sẽ không phá quý vị giúp cho tâm của quý vị sẽ từ từ tiến vào trạng thái nhất tâm lúc nào quý vị cũng không biết nữa.
Sau khi hết thời khóa công phu quý vị nên phát nguyện trước bàn thờ Phật. Khi con trì chú hay là niệm Phật cho dù con niệm nhỏ tiếng hay là lớn tiếng thì tiếng niệm Phật của con đều được lọt vào tai của vạn loại chúng sinh, giúp cho họ tăng trưởng lòng Bồ Đề để sau này tiến tu và được giải thoát. Cho dù là các cõi Phật, cõi Trời, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, A Tu Là hay cõi người. Đều được nghe tiếng niệm Phật và trì chú của con, xin Chư Phật cùng các vị Bồ Tát chứng minh những lời cầu xin và thệ nguyện của con ( Nếu quý vị nào phát ra những lời Đại nguyện độ sanh thì càng tốt).

Tôi đã thực hành công phu như vậy không quá 10 ngày tôi đã được kết quả liền, lúc trước tôi niệm Phật cũng nhiều cách nhưng không được hiệu quả, vì lúc đó tôi chỉ biết niệm Phật cho mình nên Chư Phật không tán thán như bây giờ niệm Phật vì chúng sanh. Sau khi tôi được nhất tâm tôi không còn quán tưởng nữa mà chỉ chuyên tâm niệm Phật, vì tôi đã cầu nguyện hằng ngày trước Phật là khi tôi niệm Phật hay trì chú đều lọt vào tai của vạn loài chúng sinh rồi, cho nên bây giờ tôi chỉ niệm Phật thôi.

Trong thời gian tôi niệm Phật như trên tôi chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật mà thôi, vào một buổi tối tôi đang công phu tối cũng như mọi ngày, thì tôi chợt cảm thấy trên đỉnh đầu của mình có nhiều điều khác lạ. Làm như có một vật gì đó di chuyển trong đầu của tôi, nó cứ chạy
vòng vòng trên đỉnh đầu rất là lạ.

Sau này khi tôi đọc được lời khai thị của HT. Tuyên Hóa thì tôi mới biết thì ra hiện tượng vật lạ trên đỉnh đầu của tôi đó là do Phật đã đến và xoa đầu thọ ký cho tôi. Nếu sau này quý vị có gặp hiện tượng này thì cũng không nên vui mừng quá mà bị chướng ngại. Đó là điềm tốt lành nhưng đừng nên chấp vào nó mà bị chướng nạn thì không hay.

Vài lời chia sẻ đến quý đạo hữu.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguyện cho tất cả mọi loài
Thấy kiếp vô thường lắm khổ đau
Chuyên tâm niệm Phật
Lòng thanh thản
Tây Phương Cực Lạc
Đón ta về.
Nguồn từ tinhdo.net

anhphuoc

Tổng số bài gửi : 1
Location : Hồ Chí Minh
Registration date : 14/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

A di da phat

Bài gửi  sansan on Wed Aug 26, 2009 8:14 pm

Con xin chao chu Khang
Con da doc bai cua chu viet
Con rat hoan hy,nhung co dieu con khong hieu,chu co the giai thich gium con khong
Chu noi co doan la cau niem Phat cua minh deu lot vao tai cua moi loai la nhu the nao a?
Con xin cam on chu nhieu

sansan

Tổng số bài gửi : 1
Location : viet nam
Registration date : 29/05/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NIỆM PHẬT MUỐN ĐẠT ĐƯỢC NHẤT TÂM

Bài gửi  tutaihientien on Sat Feb 20, 2010 2:58 am

la khi phat tam niem Phat, ban phat tam niem khong chi cho rieng minh ma niem het thay cho chung sanh huu tinh, mot cau niem phat cua ban bao trum cac hu khong Very Happy

tutaihientien

Tổng số bài gửi : 1
Location : phu yen
Registration date : 20/02/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xin hoi cach thuc niem phat

Bài gửi  Thanpho on Sun Mar 07, 2010 12:48 am

Than chao dao huu Tu Khanh.

Toi phap danh la Tha^n Pho^?. Tinh co toi doc duoc bai cua ban toi rat la thich thu muon tim hieu. Nhung doc toi doc lui toi van cam thay co vai dieu chua nam duoc ro lam. Xin ban giup toi mot chut cho duoc ro rang hon de toi biet cach thuc tap theo phuong phap cua ban. Mong ban hoan hi ghi ro rang hon mot cach don gian, ngan gon cai gi ban lam hien gio va mot dieu toi chua biet nhu sau:

1/ Trong doan (Hien nay vao moi buoi sang....vv....vua toa thien vua niem Phat). Xin ban ghi cho toi bai Phat Nguyen Vang Sanh, chu Vang Sanh.

2/ Trong doan (Sau khi tam rua sach se...v.v...Sau do lay Tam Quy Y). Xin ban ghi cho toi may bai Niem (Cung Huong, Tan Phat, Quan Tuong, Danh Le, Tan Huong), Sam Di Da, bai Hoi Huong.

Xin ban email cac bai do den dia chi Ton.khuong@Gmail.com.

Toi thanh tam tan than cong duc cua ban. Chuc ban luon than tam an lac va tu hanh tinh tan.

Than chao ban.

Thanpho

Tổng số bài gửi : 1
Location : ventnor
Registration date : 06/03/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

NGHI THỨC TRÌ CHÚ ĐẠI BI

Bài gửi  cuongthinhha on Fri Feb 18, 2011 4:53 pm

Tịnh pháp giới chơn ngôn:
An lam tóa ha (7 lần)
Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:
An ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ đạt
ma ta phạ bà phạ thuật độ hám (3 lần)

Kính lạy đức Thế tôn,
Quy y các Phật đà,
Nay con phát đại nguyện
Trì tụng chú Đại bi,
Trên trả bốn ơn nặng,
Dưới giúp ba đường khổ.
Những người thấy, nghe được
Đều phát tâm bồ-đề,
Thực hành hạnh trí huệ,
Tập hợp mọi phước đức
Báo thân này kết thúc,
Đồng sanh cõi cực lạc.
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)
Phật pháp tuyệt diệu,
Cực kỳ cao xa,
Trăm ngàn vạn kiếp
Khó mà gặp được.
Nay con thấy nghe,
Lại được thọ trì
Nguyện cầu thấu hiểu
Ý thật của Phật.
Kính nghe
Đấng viên thông giáo chủ,
Vẻ từ ái trăng tròn.
Hầu Di Đà nơi Cực lạc phương Tây,
Giúp Thích Ca cõi Ta bà uế trược.
Ở trên núi báu lưu ly
Ngự giữa sen hồng nghìn cánh,
Quá khứ là Chánh pháp minh vương,
Hiện nay là Quán âm tự tại,
Ba mươi hai ứng rộng độ quần sinh,
Bảy nạn, đa cầu, nhiều phương ứng vật.
Sức mầu thù thắng
Tán thán khôn cùng.
Ngưỡng trông đức cả từ bi
Rũ lòng thương tưởng.
Hôm nay ngày ... tháng ... năm ... Đệ tử ... quy đầu Tam bảo, trì tụng chú Đại bi, hồi hướng công đức cầu nguyện (nguyện cầu ... ) Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.
Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán-thế-âm Bồ-tát.
Cúi lạy Quán âm đại bi chủ,
Nguyện lực sâu dày tướng hảo thân.
Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì.
Nghìn mắt sáng ngời soi muôn nẻo.
Mật ngữ phô bày trong thật ngữ,
Bi tâm khơi dậy giữa vô tâm.
Khiến con sớm trọn các mong cầu,
Vĩnh viễn diệt trừ bao tội chướng.
Long thiên thánh chúng thường gia hộ.
Trăm nghìn tam muội trọn huân tu.
Thọ trì, thân con quang minh tràng.
Thọ trì, tâm con thần thông tạng.
Rửa sạch trần lao nương biển nguyện,
Siêu chứng bồ đề phương tiện môn.
Con nay xưng tụng, thề quy y
Sở nguyện như lòng thảy trọn đủ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng thông hết thảy pháp.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm chứng mắt trí huệ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng độ hết muôn loài.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm trọn phương tiện khéo.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng lên thuyền bát-nhã.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm vượt qua bể khổ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng tròn giới định đạo.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm lên đỉnh niết bàn.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng đến nhà vô vi.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nguyện con nhìn núi đao,
Núi đao tự gãy đổ.
Nguyện con nhìn vạc dầu,
Vạc dầu tự khô cạn.
Nguyện con nhìn địa ngục,
Địa ngục tự tiêu diệt.
Nguyện con nhìn ngạ quỷ,
Ngạ quỷ tự no đủ.
Nguyện con nhìn tu la,
Ac tâm tự dập tắt.
Nguyện con nhìn súc sanh,
Tự chứng thành đại trí.
Nam mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. An tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.
(Trì tụng bao nhiêu lần tùy ý).
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Nguyện đức Từ bi thường gia hộ.

Nguyện tiêu ba chướng, trừ phiền não,
Nguyện chơn trí huệ thường sáng tỏ,
Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,
Kiếp kiếp thường tu bồ tát đạo.
Nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây,
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,
Hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh,
Bất thối bồ tát là bạn hữu.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

cuongthinhha

Tổng số bài gửi : 6
Location : NAMOADIDAPHAT
Registration date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Ý NGHĨA THẦN CHÚ ĐẠI BI

Bài gửi  cuongthinhha on Fri Feb 18, 2011 4:55 pm

Thời Phật còn tại thế, ở núi Bồ đà lặc ca, tại đạo tràng Bảo trang ghiêm cùng hàng tam thừa bát bộ và chư thần vân tập đông đủ, ngài Quán thế âm bí mật phóng hào quang soi khắp mười phương quốc độ, Ngài chấp tay bạch rằng:
" Bạch Đức Thế Tôn, con có thần chú bí mật muốn nói cho mọi người biết để trì tụng cho thân tâm được an lạc, không tật bệnh, sống lâu nhiều phước lộc. Thần chú này có công năng dứt trừ các tội ác và cầu mong gì thì như ý muốn."
Đức Phật chấp nhận cho ngài Quán thế âm được trình bày thần chú của mình. Ngài bạch Phật rằng:
"Thời quá khứ trải qua vô lượng ức kiếp có đức Phật xuất thế, hiệu Thiện Quang vương Tịnh trú Như lai, vì con mà nói thần chú Đại bi. Thuở ấy, con đang ở quả vị sơ địa mà một lần nghe thần chú Đại bi, con liền đạt đến quả vị thứ tám. Con phát đại nguyện: "Nếu thần chú này làm cho chúng sanh đời sau có sự ích lợi to lớn thì phải khiến thân con có ngàn cánh tay và ngàn con mắt".
Nguyện như vậy rồi, quả thật thân con có ngàn cánh tay và ngàn con mắt, tha thứ vang động. Các đức Phật phóng hào quang chiếu nơi thân con. Hào quang cùng chiếu vô biên thế giới.
Con lại nguyện: "Nếu có người nào tụng thần chú này năm lần thì trừ được các tội nặng của nhiều đời kiếp trong vòng luân hồi sanh tử. Và người ấy khi thân mạng sắp mất được mười phương chư Phật đưa tay thọ ký cho họ sanh về cõi nước Tịnh độ".
Con thề rằng: "Nếu người tụng thần chú Đại bi mà bị đọa lạc vào ba đường dữ, không sanh về cõi nước của đức Phật, không được vô lượng tam muội biện tài và những sự cầu nguyện không như ý muốn thì không xứng đáng để gọi thần chú Đại bi".
Ngoại trừ những hạng người trì tụng thần chú này mà tâm không có thiện hảo, cứ độc ác, không tha thiết chí thành, chỉ có một chút nghi ngờ là không hiệu nghiệm.
Nếu có những người đã từng phạm mười trọng tội và gây ra năm thứ nghịch chướng to lớn, hủy báng Phật pháp, phá giới cấm, làm các điều dơ bẩn trải qua nhiều đời nhiều kiếp, dầu có gặp Phật xuất thế mà không chịu sám hối chừa bỏ các tội ác, một lần chí thành không mảy may nghi ngờ mà tụng thần chú Đại bi này là bao nhiêu tội lỗi đã tạo ra trong quá khứ đều được dứt trừ hết.
Nếu có ai gặp các sự rủi ro tai nạn khốn khổ mà tụng Đại bi thần chú đều được thoát khỏi một cách dễ dàng.
Nếu người tụng Đại bi thần chú để cầu nguyện, kết luận cầu nguyện gì đều được như ý.
Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng: Thần chú bí mật của chư Phật, chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi, còn ngoài ra không ai có thể hiểu được dù cho có đạt đến địa vị thánh hiền đi nữa. Nhưng rất hiệu nghiệm, có công năng làm tiêu mất tội nghiệp và chóng đạt đến quả vị giải thoát, cho những ai thành tâm trì tụng.
Thần chú là một ấn chư Phật tương truyền không thể diễn giải, chỉ có tín tâm đọc tụng hoặc thầm niệm là có sự linh cảm hiệu nghiệm tột bực.
Bát nhã kinh dạy rằng: Thần chú là liều thuốc hay, là nước cam lồ vi diệu trị lành các thứ bệnh của mọi người. Nếu ai chuyên trì tụng sẽ thường được an lạc.
Trong Ký thủ kinh, đức Như Lai dạy có năm tạng: Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng, Bát nhã tạng, và Thần chú tạng. Mà hiệu quả nhất, chóng an lạc giải thoát nhất là tụng Thần chú.
Qua những lời Bồ tát Quán thế âm bạch Phật và các kinh dạy trên thì rõ ràng thần chú này quá diệu dụng, rất đáng được cho mọi người hành trì.
Kinh chú của Phật, tất cả mọi người đều có thể trì tụng, nhưng muốn được lợi lạc trong khi tụng kinh trì chú, người Phật tử hãy cố gắng giữ gìn thân, miệng và ý của mình được trong sạch, siêng năng ăn chay, giữ giới. Phật dạy: làm các việc bố thí, phóng sanh, dứt điều ác, làm việc thiện, thì mới được kết quả tốt đẹp.

cuongthinhha

Tổng số bài gửi : 6
Location : NAMOADIDAPHAT
Registration date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

10 Bài Chú Thường Tụng

Bài gửi  cuongthinhha on Fri Feb 18, 2011 5:00 pm

Như Ý Bảo Luân Vương Ðà La Ni
Nam Mô Phật Ðà Da.
Nam Mô Ðạt Ma Da.
Nam Mô Tăng Dà Da.
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát ma ha tát, cụ đại bi tâm giả. Ðát diệt tha.
Án chước yết ra phạt để, chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha.
Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án bát lặc; đà bát đẳng mế hồng.

Sự Linh Ứng Của Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đại
Chú này trích trong kinh "Như ý tâm đà la ni". Vì Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát muốn làm cho chúng sanh tùy ý sở cầu cái gì cũng được như nguyện, nên Ngài bạch với Phật xin để Ngài thuyết chú này. Những người trì tụng mà rõ được nghĩa thâm mật của chú này thì cái thắng lợi ấy cũng thí như cây như ý mà sanh ra những ngọc bảo châu như ý, tùy nguyện muốn cầu việc gì cũng được .
Lúc Bồ Tát thuyết chú này rồi, sáu chưởng chấn động, cung điện Ma vương đều nổi lửa cháy, sợ hãi khôn cùng, các loài độc ác chúng sanh đều lăn nhào té ngã, còn những kẻ thọ khổ trong đường địa ngục và ngạ quỷ thì đều đặng sanh về cõi trời.
Người nào nhất tâm trì tụng chú này, thì các thứ tai nạn đều được tiêu diệt mà đến lúc lâm chung lại được thấy đức Phật A Di Ðà và ngài Quán Thế Âm tiếp dẫn về cõi Tịnh Ðộ.

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát diệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha.
Công Ðức Bảo Sơn Thần Chú
Nam Mô Phật Ðà Da
Nam Mô Ðạt Ma Da.
Nam Mô Tăng Dà Da.
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.
Sự Linh Ứng Của Công Đức Sơn Vương Thần Chú :
Tập Viên Nhơn vãng sanh" có dẫn trong kinh Ðại Tập nói rằng: "Nếu người tụng chú này một biến, thì cái công đức cũng như lễ kinh Ðại Phật Danh bốn vạn năm ngàn bốn trăm biến (45.400), còn như phạm tội nặng đáng đọa vào địa ngục A tì, mà nhất tâm trì tụng chú này, thì trong lúc mạng chung chắc đặng sanh về bực thượng phẩm thượng sanh bên cõi Tịnh độ mà đặng thấy Phật A Di Ðà .
Câu nói trên đây, đã được ở các bộ Ðại Tập trong đại tạng mà chưa thấy, hoặc giả có kinh Ðại Tập nào khác nữa mà chưa nhập tạng chăng.

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú Thần Chú
Khể Thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đề, cu chi nẩm đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta bà ha.

Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Ra Ni
Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tá ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.
Án, tát rị ba, tang tu cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn
Nam Mô bạt già phạt đế, bệ sát thệ bệ sát xã, lưu lô thích lưu ly, bác lặc bà hắc ra xà dã, đát tha yết da gia, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đết tóa ha.
Nam Mô Dược Sư Lưu ly Quang Vương Phật!

Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn
Án, ma ni bát di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da , tá ha.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn
Ly bà lỳ bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Thế Nhứt Thiết Phật.
Vãng Sanh Quyết Ðịnh Chơn Ngôn

Nam-mô a di đa bà dạ,
Ða tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha,
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tỳ ca lan đế,
A di rị đa tỳ ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Thiên Nữ Thần Chú
Nam Mô Phật Đà
Nam Mô Đạt Ma
Nam Mô Tăng Dà
Nam Mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha nậu đà la ni.

Với ước nguyện giải thoát
Cho toàn thể chúng sinh,
Con xin về nương dựa
Nơi Phật, Pháp và Tăng
Cho đến khi giác ngộ.
Hôm nay tâm hướng về
Từ bi và trí tuệ,
Đối trước mười phương Phật,
Con quyết vì chúng sinh
Nguyện phát tâm bồ đề.
Bao giờ không gian còn,
Chúng sinh còn,
Nguyện con còn ở lại,
Xua tan khổ nạn cõi thế gian.
Lời Nguyện Phát Bồ Đề Tâm - Đức Đalai Lama


cuongthinhha

Tổng số bài gửi : 6
Location : NAMOADIDAPHAT
Registration date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NIỆM PHẬT MUỐN ĐẠT ĐƯỢC NHẤT TÂM

Bài gửi  cuongthinhha on Fri Feb 18, 2011 5:03 pm

Thanpho đã viết:Than chao dao huu Tu Khanh.

Toi phap danh la Tha^n Pho^?. Tinh co toi doc duoc bai cua ban toi rat la thich thu muon tim hieu. Nhung doc toi doc lui toi van cam thay co vai dieu chua nam duoc ro lam. Xin ban giup toi mot chut cho duoc ro rang hon de toi biet cach thuc tap theo phuong phap cua ban. Mong ban hoan hi ghi ro rang hon mot cach don gian, ngan gon cai gi ban lam hien gio va mot dieu toi chua biet nhu sau:

1/ Trong doan (Hien nay vao moi buoi sang....vv....vua toa thien vua niem Phat). Xin ban ghi cho toi bai Phat Nguyen Vang Sanh, chu Vang Sanh.

2/ Trong doan (Sau khi tam rua sach se...v.v...Sau do lay Tam Quy Y). Xin ban ghi cho toi may bai Niem (Cung Huong, Tan Phat, Quan Tuong, Danh Le, Tan Huong), Sam Di Da, bai Hoi Huong.

Xin ban email cac bai do den dia chi Ton.khuong@Gmail.com.

Toi thanh tam tan than cong duc cua ban. Chuc ban luon than tam an lac va tu hanh tinh tan.

Than chao ban.
TOI CUNG TUNG KINH HANG NGAY VA CO NHIEU DIEU MAY MAN DEN VOI MINH,THAN TAM AN LAC NHIEU,BOT SAN SI NHIEU & TOI CON KHAU NGHIEP NANG DANG CO TU SUA.CAC BAI VIET TOI GUI CHO BAN BAN CO THE IN RA VA DOC HANG NGAY BAT KE KHI NAO RANH.BAN SE DUOC CHUNG NGHIEM NHUNG DIEU RAT BO ICH .NAMOADIDAPHAT!!!

cuongthinhha

Tổng số bài gửi : 6
Location : NAMOADIDAPHAT
Registration date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xin cho tôi hỏi !

Bài gửi  cuongthinhha on Sat Apr 02, 2011 2:22 pm

Xin cho tôi hỏi ,tôi vừa quy Y Phat ngày 19 tháng 2 .Tôi thấy rất may mắn & vui mứng khi được Quy Y Tam Bảo.Xong đêm qua tôi có một giấc mơ như thế này : Tôi đi lễ ở Chùa rất đông người ,khi tôi tiền đến gần chỗ thờ Phật Quán Thế Âm nhìn lên chuẩn bị làm lễ thì tôi thấy Mắt bên trái Của Đức Phật quán âm mở ra ,tôi nhìn kỹ và nói với mọi người quanh mình Phật mở mắt mọi người ơi,lúc đó tôi cảm thấy thân thể mình bất ngờ được nhẹ nhàng đưa lên cao và tiền lên bàn thờ Phật rồi đi xuyên qua con mắt trái của Phật Quan Thế Âm Bồ Tát.Ngủ dậy tôi vẫn còn bàng hoàng & vẫn cảm nhận được tốc độ di chuyển rất nhanh của thân thể minh khi đước đưa lên cao .Xin các bạn đã tu hành lâu năm có thiện căn hoan hỉ giải thịch giúp tôi giấc mơ huyền diệu này.Tôi xin chân thành Cảm ơn.

cuongthinhha

Tổng số bài gửi : 6
Location : NAMOADIDAPHAT
Registration date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NIỆM PHẬT MUỐN ĐẠT ĐƯỢC NHẤT TÂM

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết