ĐẠO PHẬT VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI ( tái bản p3)

Go down

ĐẠO PHẬT VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI ( tái bản p3)

Bài gửi  nhuphong on Tue Sep 27, 2016 4:16 pm

Tôi không muốn ở lại Tây Tạng nên vừa khai xuân là khởi hành đi về phương Nam...
Tâm nguyện của tôi trên đường về nước là đi đến núi Kê Túc lễ Tôn giả Ca Diếp (đang nhập định chờ Ngài Di Lặc hạ sinh). Vượt Nhi Hải tôi đi về phía đông Bắc, qua Oạt Sơn, Bách Đát, Bình Sa, Sơn Giác, miếu Đại Vương An Na, đến phường Nhất hội, Linh Sơn tức Kê Túc Sơn lộc. Khoảng giữa núi có khoảnh đất bằng Minh Ca, tương truyền rằng khi Tôn giả vào núi, tám vị quốc vương tiễn đưa Ngài đến nơi này, ở lại núi tu hành thành các vị thần hộ pháp (tức Miếu Đại Vương). Leo thẳng lên đến điện Ca Diếp, trong điện thờ tượng Tôn giả. Tương truyền khi Tôn giả A Nan đến triều thì cửa đá tự mở. Tôi đến thấy các thánh cảnh treo lơ lửng trên vách đá, vách động trổ ra một lối có cửa đá, gọi là Hoa thủ môn. Ngài Ca Diếp ở nơi đây nhập định, khoảng bằng nửa cửa thành, cao chừng vài trượng rộng hơn mười trượng. Hai cánh cửa khép kín, dấu cửa còn rõ ràng. Ngày hôm ấy, du khách cùng những người hướng dẫn rất nhiều. Khi tôi đến thắp hương lễ bái, bỗng nghe vang lên ba tiếng chuông lớn, thổ dân vui mừng lễ lạy bảo là: Hễ có dị nhân đến thì nghe chuông trống vang lên, chúng tôi đã từng nghe được một hai lần như thế, nhưng chưa bao giờ được nghe tiếng chuông lớn. Nay thầy đến lễ bái, nghe tiếng chuống lớn vang lên, là bậc hữu đạo chăng?
Tôi cảm tạ chẳng dám nhận. Hôm ấy là ngày 30 - 7 - 1889.
Bồ tát Di Lặc bao giờ mới hạ sinh? “Trong kinh nói: Sau khi Phật Thích Ca vào Niết bàn. trải qua năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn năm, ngài Di Lặc mới xuất hiện. Khi con người sống lâu bốn mươi tám ngàn năm tuổi, Bồ tát Di Lặc mới ra đời” (trích Niệm Phật Cảnh). Thời gian nhập định của Tôn giả Maha Ca Diếp ở thế gian thật quá lâu vậy.
Sơ đồ so sánh đối chiếu năm vầng hào quang từ 2 đến 6 với năm lớp mê năm ấm và chỉ rõ vị trí của vầng hào quang cảm giác đối với xác thân sinh diệt.

b. Thành tựu khoa học hiện đại về bảy vầng hào quang bao quanh cơ thể con người đã làm sáng tỏ đạo lý nhân quả luân hồi của Phật là chân thật, khách quan và khoa học
b/1 Vận dụng Phật Pháp để nhận biết về bảy vầng hào quang bao quanh cơ thể:
Ở phần a/2 đã nhận thức được năng lượng bức xạ qua luân xa 2 cho đến luân xa 6 là năng lượng thần thức tiềm ẩn trong 4 nhóm tế bào thần kinh: Thọ, tưởng, hành, thức uẩn, tạo thành năm vầng hào quang năm ấm: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm, và vầng hào quang cảm giác có liên quan đến luân xa 1 là do năng lượng bắt nguồn từ ba bản thể notron, proton, electron mà có.
Vậy còn vầng hào quang nhân quả là do nguồn năng lượng nào bức xạ qua luân xa 7 mà có vậy?
Xin lý giải như sau: Tâm con người lúc thiện lúc ác là do đặc trưng của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm. Khi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là thiện sẽ thúc đẩy thân và khẩu (miệng) hành nghiệp thiện. Khi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là ác (si) sẽ sinh phiền não tham sân, thúc đẩy thân và khẩu hành nghiệp ác. Năng lượng nghiệp nhân thiện ác của thân khẩu này được giữ lại trong các phân tử ADN của nhân tế bào sắc uẩn gọi là chủng tử nghiệp. Năng lượng nghiệp nhân thiện ác của thân khẩu từ chủng tử nghiệp này bức xạ ra qua luân xa 7 tạo thành vầng hào quang nhân quả. Vị trí tiếp nối với vầng hòa quang hình thái bổ sung hành ấm. Tại sao vầng hào quang nhân quả lại tiếp nối với vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm? Vì năng lượng của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là năng lượng của nghiệp nhân ý nghiệp thiện ác. Khi năng lượng của nghiệp nhân ý nghiệp thiện ác tăng thì năng lượng nghiệp nhân thiện ác của thân khẩu cũng tăng. Vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm giãn ra xa thân thì vầng hào quang nhân quả cũng giãn ra xa thân. Và ngược lại, vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm co lại thì vầng hào quang nhân quả cũng co lại. Vậy hai vầng hào quang là khác nhau, tuy là hai nhưng chính lại là một: vầng hào quang của nghiệp nhân, ý, thân, khẩu, nghiệp thiện ác vậy. Vầng hào quang nhân quả bao bọc năm vầng hào quang năm ấm, có vỏ bọc dày từ 0,6cm đến 1,3cm, có tần số dao động lớn, là nơi giao tiếp và phòng vệ năng lượng với môi trường. Vị trí của vầng và kích thước của vỏ bọc phụ thuộc bản thể.
Vị trí xa thân và kích thước của vầng được xác định như sau: Khi vị trí xa thân của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là 60cm, vầng hào quang nhân quả tiếp nối với vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm ở vị trí 60cm nên có kích thước là 100cm - 60cm=40 cm (100cm là vị trí xa thân của bảy vầng hào quang mà vầng hào quang nhân quả là vầng ngoài cùng nên cũng là vị trí xa thân của vầng hào quang nhân quả). Kích thước 40cm này của vầng là không thay đổi vì nó được tạo bởi năng lượng nghiệp nhân thiện ác của thân khẩu nghiệp thiện ác từ nhân tế bào bức xạ ra. Khi năng lượng nghiệp nhân thiện của thân khẩu nghiệp thiện tăng thì năng lượng nghiệp nhân ác của thân khẩu nghiệp ác giảm và ngược lại nên tổng số vẫn là như thế.
Khi vầng nối tiếp với vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm ở vị trí xa thân nhất là 60cm, vầng chứa thuần năng lượng nghiệp nhân thiện của thân khẩu nghiệp thiện, kích thước vỏ bọc của vầng là mỏng nhất và bằng 0,6cm. Khi vầng nối tiếp với vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm ở vị trí gần thân nhất là 15cm, vầng chứa thuần năng lượng nghiệp nhân ác của thân khẩu nghiệp ác, kích thước vỏ bọc của vầng là dày nhất và bằng 1,3cm.
Mỗi vầng hào quang từ 2 đến 6 đều có 2 vị trí gần thân và xa thân. Khoảng cách giữa hai vị trí là kích thước của vầng. Khi vị trí xa thân là xa nhất, kích thước của vầng là dày nhất. Khi vị trí xa thân co lại gần vị trí gần thân, kích thước của vầng mỏng dần. Vị trí xa thân co tiếp chập một với vị trí gần thân, kích thước của vầng bằng 0, vầng không còn. Vầng không còn là do năng lượng thần thức chỉ bức xạ ra tới vị trí gần thân mà thôi.
Vị trí xa thân co lại dần, kích thước vầng mỏng dần khiến cho:
-   Màu sắc của các vầng cũng mờ nhạt dần.
-   Đặc trưng của vầng hào quang thượng giới thức ấm thấy biết kém sáng suốt dần.
-    Đặc trưng của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm, tâm thiện giảm dần, tâm ác tăng dần.
-   Đặc trưng của vầng hào quang tinh tú tưởng ấm yêu thương giảm, ghét bỏ tăng.
-  Đặc trưng của vầng hào quang cảm xúc thọ ấm vui ít dần khổ tăng dần.
Sở dĩ có sự biến đổi trên là do mức năng lượng của thần thức bức xạ ra mạnh hay yếu. Nguyên nhân khiến có mức năng lượng mạnh hay yếu là bởi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm. Khi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là thiện, chính là ý nghiệp thiện. Khi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là ác, chính là ý nghiệp ác. Năng lượng của ý nghiệp thiện, ác này chính là năng lượng thần thức bức xạ ra mạnh hay yếu vậy.
b/2 Vận dụng kiến thức về bảy vầng hào quang đã xác định ở phần trên để nhận biết quá trình luân hồi của tâm con người khi còn đang sống
Khi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là thuần thiện,
vị trí xa thân của vầng là xa nhất bằng 60cm, kích thước của vầng là dày nhất là 60cm - 15cm = 45cm, màu sắc của vầng: trong suốt trên nền xanh cô ban, là sáng đẹp nhất.
- Vầng hào quang nhân quả tiếp nối với vầng hào quang hình thái bổ sung ở vị trí 60cm, kích thước của vầng là 40cm, chứa thuần năng lượng nghiệp nhân thiện của thân khẩu nghiệp thiện. Vỏ của vầng cách thân là 60cm + 40cm = 100cm. Kích thước của vỏ vầng là mỏng nhất 0,6cm.
-   Vầng hào quang thượng giới thức ấm cũng ở vị trí xa thân nhất là 82cm, kích thước của vầng là dày nhất: 82cm - 60cm=22cm. Màu sắc của vầng: màu phấn là chủ yếu, sáng đẹp nhất. Đặc trưng của vầng: nhận biết sáng suốt nhất.
-  Vầng hào quang tinh tú tưởng ấm cũng ở   vị trí xa thân nhất là 25cm, kích thước của vầng: 25cm - 15cm=10cm, màu sắc của vầng: màu hồng là chủ yếu, sáng đẹp nhất, đặc trưng: thuần yêu thương.
-    Vầng hào quang tâm thần tưởng ấm cũng ở vị trí xa thân nhất là 20,5cm, kích thước của vầng là dày nhất: 20,5cm - 7,5cm
= 13cm, màu sắc: màu vàng chói sáng đẹp nhất, đặc trưng: tư duy tốt nhất.
- Vầng hào quang cảm xúc cảm nghĩ, thọ ấm sắc ấm cũng ở vị trí xa thân nhất là 7,5cm. Kích thước của vầng là dày nhất bằng 7,5cm - 2,5cm = 5cm, màu sắc: thay đổi từ vàng chói đến xám xịt, nhưng lại chứa tất cả các màu của cầu vồng, vẫn là sáng đẹp nhất, đặc trưng: thuần vui.
Người có cảnh giới tâm này là bậc vĩ nhân hoặc thánh nhân.
Khi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm thiện nhiều hơn ác,
vị trí xa thân co lại 15 cm nên cách thân là: 60cm-15cm= 45 cm, kích thước của vầng mỏng bớt: 45cm - 15cm = 30cm, màu sắc của vầng đã kém vẻ sáng đẹp.
Vầng hào quang nhân quả co lại nối tiếp với vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm ở vị trí 45cm, vỏ của vầng cách thân 45cm+40cm = 85cm. Vầng chứa nhiều năng lượng nghiệp nhân thiện của thân khẩu nghiệp thiện hơn năng lượng nghiệp nhân ác của thân khẩu nghiệp ác, kích thước vỏ bọc dày hơn 0,6cm.
Vị trí xa thân của các vầng hào quang còn lại tiếp tục co về gần với vị trí gần thân, kích thước của các vầng vẫn lớn hơn kích thước trung bình của vầng, mầu sắc của các vầng vẫn còn sáng đẹp, đặc trưng của các vầng như vầng hào quang thượng giới thức ấm vẫn thấy biết sáng suốt, vầng hào quang tinh tú và tâm thần tưởng ấm vẫn yêu thương nhiều, tư duy tốt, vầng hào quang cảm xúc cảm nghĩ, thọ ấm sắc ấm vẫn còn vui nhiều.
Người có cảnh giới tâm này là người giữ gìn ngũ giới nhiều. Khi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm ác nhiều hơn thiện.
Vị trí xa thân tiếp tục co thêm 15cm nữa, nên cách thân là 45cm-15cm=30cm, kích thước vầng là 30cm-15cm=15cm, mỏng hơn kích thước trung bình của vầng, khiến màu sắc của vầng đã mất đi vẻ sáng đẹp.
- Vầng hào quang nhân quả tiếp tục co về nối tiếp với vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm, ở vị trí cách thân là 30cm, vỏ của vầng cách thân là 30cm+40cm = 70cm. Năng lượng của vầng nhiều nghiệp nhân ác của thân khẩu nghiệp ác hơn là năng lượng nghiệp nhân thân khẩu nghiệp thiện, kích thước vỏ bọc dày lên rất nhiều.
Vị trí xa thân của các vầng hào quang còn lại tiếp tục co về gần với bị trí gần thân, kích thước của các vầng đều mỏng hơn kích thước trung bình của vầng, nên màu sắc của các vầng đã mất đi vẻ sáng đẹp. Đặc trưng của các vầng như vầng hào quang thượng giới thức ấm, thấy biết đã kém sáng suốt. Vầng hào quang tinh tú và tâm thần tưởng ấm ghét bỏ nhiều hơn yêu thương, tư duy kém, vầng hào quang cảm xúc cảm nghĩ, thọ ấm sắc ấm khổ nhiều hơn vui.
Người có cảnh giới tâm này là người giữ gìn ngũ giới ít.
Khi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là quá ác,
vị trí xa thân của vầng tiếp tục co thêm 10cm nữa nên cách thân: 30cm-10cm=20cm.
- Vầng hào quang nhân quả cũng co lại gần thân và tiếp nối với vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm ở vị trí cách thân là 20cm, vỏ bọc của vầng cách thân 20cm+40 cm = 60cm.
Vầng hào quang nhân quả là vầng ngoài cùng mà vị trí của vỏ bọc chập một với vị trí gần thân của vầng hào quang thượng giới thức ấm là 60cm, nên vầng hào quang thượng giới thức ấm không còn. Các vầng hào quang khác tuy còn nhưng kích thước đều rất mỏng, màu sắc mờ nhạt.
Vầng hào quang thượng giới thức ấm không còn, cảnh giới tâm của con người mất đi sáu thức nên chỉ sống bằng bản năng, tương đương với cảnh giới của loài thú. Vì thế thường bị người đời mắng nhiếc bằng những câu thậm tệ nhưng đích thực như đồ vô ý thức, đồ súc sinh v.v..
Người có cảnh giới tâm này chỉ tương đương với súc sinh.
Khi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là cực ác:

-     Vị trí xa thân của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm tiếp tục co thêm 5cm nữa nên cách thân là 20cm-5cm=15cm khiến cho vị trí xa thân chập một với vị trí gần thân. Vì thế vầng không còn.
-  Vầng hào quang nhân quả co lại tới vị trí gần thân là 15cm là vị trí gần thân của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm đã mất.
Vầng hào quang tinh tú tưởng ấm có vị trí gần thân là 15 cm cũng không còn,
chỉ còn vầng hào quang tâm thần co về sát với vị trí gần thân là 7,5cm. Vầng hào quang thọ ấm cũng co về sát với vị trí gần thân là 2,5 cm, tạo nên cảnh giới tâm chỉ còn bốn vầng hào quang là vầng hào quang cảm giác, vầng hào quang cảm xúc cảm nghĩ, thọ ấm sắc ấm, vầng hào quang tâm thần tưởng ấm và vầng hào quang nhân quả bao bọc bên ngoài cách thân ở vị trí gần nhất là 15cm. Kích thước của vầng là 40cm, chứa thuần nghiệp nhân ác của thân khẩu. Vỏ bọc của vầng là dày nhất ( 1,3cm).
Người có cảnh giới tâm này đã bị mất ba vầng hào quang là vầng thượng giới thức ấm (ý thức), vầng hào quang tinh tú tưởng ấm (tình cảm yêu thương) và vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm (tâm thiện). Nên họ tham lam, bỏn sẻn, ích kỷ, ghét ganh, thấy lợi giành tranh v.v...
Cảnh giới tâm của họ còn thấp hơn loài thú.
Khi đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là thuần ác,
vị trí xa thân của vầng hào quang tâm thần tưởng ấm và vị trí xa thân của vầng hào quang cảm xúc cảm nghĩ, thọ ấm sắc ấm co lại chập một với vị trí gần thân làm mất thêm hai vầng hào quang nữa, tạo nên cảnh giới tâm chỉ gồm có hai vầng hào quang là vầng hào quang cảm giác cách thân 2,5cm và vầng hào quang nhân quả bao ngoài cách thân là 15cm, kích thước là 40cm chứa thuần năng lượng nghiệp nhân ác của thân khẩu nghiệp ác, kích thước của vỏ bọc là dày nhất bằng 1,3cm.
Người có cảnh giới tâm này còn thấp hơn loài thú dữ.
Họ là những tên đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn, xì ke ma túy nặng, mãi dâm chuyên nghiệp v.v…Hạng người này khó bề cải tạo bởi vì ý thức, tâm thiện, tình cảm yêu thương, cảm xúc vui vẻ đã mất sạch trong tâm của họ nên giáo dục bằng lời chỉ như nước đổ lá khoai, nếu dùng hình phạt cũng như lấy đá đè cỏ mà thôi. Tuy nhiên, rất cá biệt cũng có người có thể do nghiệp nhân thiện quá khứ chín mùi hay nghiệp nhân thiện thuộc hậu báo biến thành hiện báo khiến họ hồi tâm, ăn năn hối cải, tiếp thu sự giáo dục, thực thi luật pháp, tự giác lao động cực nhọc để chịu quả khổ do nhân ác họ đã gây nên, thế rồi nghiệp giảm phúc tăng, các vầng hào quang đã mất dần dần hiển lộ cho đến khi xuất hiện đầy đủ bảy vầng hào quang bao quanh cơ thể. Thế là họ đã trở lại thành người với đầy đủ tính người vốn có, và cứ thế tiếp tục làm lành lánh ác họ sẽ trở lại thành người lương thiện.
Như trình bày ở trên thì con người khi sống đã tạo ra sáu cảnh giới tâm thiện ác là:
-    Cảnh giới tâm thuần thiện của bậc vĩ nhân hoặc thánh nhân gồm 7 vầng hào quang, kích thước của 7 vầng hào quang là lớn nhất.
-   Cảnh giới tâm thiện nhiều hơn ác của người giữ gìn ngũ giới nhiều gồm 7 vầng hào quang, kích thước của 7 vầng hào quang thu nhỏ lại.
-   Cảnh giới tâm ác nhiều hơn thiện của người giữ gìn ngũ giới ít gồm 7 vầng hào quang, kích thước của 7 vầng hào quang là nhỏ nhất.
-   Cảnh giới tâm quá ác của người ngang với loài thú gồm 6 vầng hào quang. Kích thước nhỏ hơn kích thước 7 vầng hào quang của người giữ gìn ngũ giới ít.
-   Cảnh giới tâm cực ác của người thấp hơn loài thú gồm 4 vầng hào quang. Kích thước thu lại quá nhỏ so với những người có cảnh giới tâm quá ác.
-  Cảnh giới tâm thuần ác của người thấp hơn loài thú dữ gồm 2 vầng hào quang. Kích thước là nhỏ nhất.
Ở sáu cảnh giới tâm này con người đã gieo nhân thiện ác để rồi được hưởng phúc báo của nhân thiện hay chịu khổ báo của nhân ác sau khi chết vậy.
Quá trình hình thành cảnh giới tâm cao hơn cảnh giới tâm của con người: Khi vị trí xa thân của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là xa nhất (60cm), đặc trưng tâm của vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm là thuần thiện thì đặc trưng tâm của vầng hào quang thượng giới thức ấm vẫn trong vòng thấy biết của cảnh giới hữu hình. Vị trí xa thân của vầng hào quang thượng giới thức ấm chỉ cách thân tối đa là 82cm. Vì sao năng lượng thần thức bức xạ qua luân xa sáu lại không vượt quá 82cm? Vì bị hai lớp ngăn che: Ở bên trong là thân năm uẩn, ở bên ngoài là vỏ bọc của vầng hào quang nhân quả. Vậy muốn cho năng lượng thần thức qua luân xa sáu vượt được vị trí xa thân là 82cm thì phải tu hành theo pháp môn thiền định. Vậy thiền định là gì? Bên ngoài tâm không duyên theo cảnh gọi là thiền,bên trong tâm không động thì gọi là định. Nếu tu thiền mà tâm không động thì gọi là đắc định.Có đắc định mới có định nghiệp và lực của định nghiệp mới thắng được sự ngăn che của năm uẩn để năng lượng thần thức qua luân xa 6 vượt được vị trí xa thân là 82cm và vượt qua vỏ bọc của vầng hào quang nhân quả, phóng thẳng ra ngoài thành vầng hào quang trí tuệ, có vị trí xa thân không dùng đơn vị đo là cm mà phải dùng đơn vị đo lớn hơn. Năng lượng thần thức vượt qua vầng hào quang nhân quả thì gọi là thần thông (thần thức đã thông ra ngoài). Thần thông là trí tuệ thấy, nghe, biết vượt qua giới hạn hữu hình. Nó rất vi diệu, như thiên nhãn thông nhìn thấu trong lòng đất, nhìn qua tường vách, nhìn thấy được sự việc sẽ xảy ra ở vị lai, như tha tâm thông biết được ý nghĩ của người khác, như túc mạng thông thấy biết được các kiếp quá khứ của mình và của người v.v…Người tu thiền càng vào sâu trong định, định lực càng mạnh, vầng hào quang trí tuệ càng dãn xa thân. Theo Phật Pháp thì có tám mức thiền định mà người tu thiền có thể đạt được gồm bốn mức tứ thiền thiên: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ở bốn mức thiền này tâm của người tu không còn lòng dục, chỉ còn vui ở trong thiền. Khi ở trong thiền mà xả được tâm vui thì chuyển lên bốn mức định gọi là tứ thiền không bao gồm: không xứ định, thức xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Đạt được mức định phi tưởng phi phi tưởng là cao tột, không vượt được nữa. Bởi vì muốn vượt được mức định này thì phải tu đến nghiệp sạch tình không là tận diệt thân khẩu ý nghiệp.Thân khẩu nghiệp còn tận diệt được chứ ý nghiệp thì khó tận diệt vậy. Thế nên tu thiền mà không cùng tu giới luật thì không thể nghiệp sạch tình không được. Đạt được mức định phi tưởng phi phi tưởng xứ định rồi mà không giữ được vẫn bị tụt xuống mức định thấp hơn, hoặc mất hẳn, như chuyện xảy ra ở Ấn Độ thời đức Phật Thích Ca còn là thái tử Tất Đạt Đa mới xuất gia tu hành. Thời ấy có đạo sĩ Út Đầu Lan Thất đã đắc mức định phi tưởng phi phi tưởng. Đạo sĩ được các đức vua xứ Ấn Độ thời đó rất kính mộ. Theo thông lệ hàng năm đạo sĩ được đức vua Ba Tư Nặc mời xuống hoàng cung để thết đãi và tham vấn. Đến hẹn, đạo sĩ đằng vân xuống hoàng cung nhưng nhà vua có việc đột xuất phải để ái phi thay tiếp. Đạo sĩ vừa nhìn thấy ái phi, sắc đẹp tuyệt trần, trang phục lộng lẫy liền bị động tâm, đã nhắm mắt rồi mà tiếng oanh vàng vẫn còn thỏ thẻ cứ rót vào tai khiến đạo sĩ mất thần thông phải đi bộ về núi, sau phải tu hành vất vả mãi mới hồi phục lại mức định như cũ. Thế mới biết khi chưa tận diệt được nghiệp, tâm con người vẫn bị nghiệp lực trói buộc trong cảnh giới luân hồi vậy.
b/3 Vận dụng Phật Pháp và kiến thức về bảy vầng hào quang để nhận biết cảnh giới sáu đạo luân hồi và ba cõi luân hồi của con người sau khi chết.
Theo Phật Pháp cảnh giới của lục đạo luân hồi là cảnh giới mà con người phải chịu khổ báo hoặc được hưởng phúc báo của nhân ác, nhân thiện do họ tạo ra khi còn sống:
Cảnh giới địa ngục
Nếu cảnh giới tâm của con người khi còn sống là thuần ác thì chỉ còn 2 vầng hào quang bao quanh thân thể là vầng hào quang cảm giác và vầng hào quang nhân quả. Khi chết thần thức và thân năng lượng là vầng hào quang cảm giác cùng với vầng hào quang nhân quả có vỏ bọc là dày nhất 1,3cm bao bọc bên ngoài, dời khỏi xác thân.
Do chỉ còn 2 vầng hào quang, kích thước là nhỏ nhất nên nặng liền bị chìm sâu trong lòng đất vì thế gọi là cảnh giới địa ngục.
Do vỏ bọc của vầng hào quang nhân quả là dầy nhất nên thần thức không thông ra ngoài được vì thế không có thần thông trí tuệ thấy nghe biết. Cho nên thần thức hoàn toàn bị cô lập với cảnh ngoài. Những chủng tử ý nghiệp ác trong tàng thức (bộ nhớ ) của thần thức luôn hiện ra trong tâm những cơn ác mộng triền miên không bao giờ dứt về những cảnh họ bị tra tấn cực hình, chết đi sống lại hãi hùng không sao tả siết. Chịu quả báo ý nghiệp ác của địa ngục cho đến khi thần thức bức xạ thêm 2 vầng hào quang nữa là vầng hào quang cảm xúc thọ ấm và vầng hào quang tâm thần tưởng ấm. Mới chịu xong quả báo ý nghiệp ác của cảnh giới địa ngục, và được sinh lên cảnh giới cao hơn là cảnh giới ngạ quỷ để tiếp tục chịu nốt món nợ ý nghiệp ác của cảnh giới ngạ quỷ này.
* Cảnh giới ngạ quỷ
Nếu cảnh giới tâm của người khi sống là cực ác nên chỉ còn 4 vầng hào quang. Khi chết thần thức và thân năng lượng là vầng hào quang cảm giác, cùng với vầng hào quang cảm xúc, cảm nghĩ thọ ấm, sắc ấm vầng hào quang tâm thần tưởng ấm và vầng hào quang nhân quả có vỏ bọc dày nhất bao bọc bên ngoài. Rồi rời khỏi xác thân.
Kích thước của 4 vầng vẫn còn quá nhỏ nên còn nặng liền bị chìm vào những hầm hố hang động dưới mặt đất. Gọi là cảnh giới ngạ quỷ.
Do vầng hào quang nhân quả vẫn còn ở vị trí gần thân nhất, vỏ bọc của vầng vẫn dày nhất, nên cũng giống với cảnh giới địa ngục là thần thức hoàn toàn bị cô lập với cảnh ngoài. Những chủng tử ý nghiệp ác mà họ đã tạo ra ở kiếp trước được giữ lại trong tàng thức của thần thức luôn hiện ra trong tâm những cơn ác mộng triền miên không bao giờ dứt về những cảnh đói khát, kêu la vô cùng thảm thiết.
Họ phải chịu quả báo về ý nghiệp ác cho đến khi thần thức bức xạ thêm ra 2 vầng hào quang nữa là vầng hào quang tinh tú tưởng ấm và vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm, là chịu xong quả báo về cảnh giới ngạ quỷ. Mới được sinh lên cảnh giới cao hơn là cảnh giới súc sinh, để phải chịu tiếp quả báo về thân khẩu nghiệp ác mà họ gây ra ở kiếp sống trước.
*Cảnh giới súc sinh
Nếu cảnh giới tâm con người khi sống là quá ác nên chỉ còn 5 vầng hào quang. Khi chết thần thức và thân năng lượng là vầng hào quang cảm giác cùng với 4 vầng hào quang là vầng hào quang cảm xúc cảm nghĩ thọ ấm, sắc ấm vầng hào quang tâm thần tưởng ấm, vầng hào quang tinh tú tưởng ấm, vầng hào quang hình thái bổ sung hành ấm và vầng hào quang nhân quả có vỏ bọc mỏng hơn 1,3cm một chút bao bọc bên ngoài. Rồi rời khỏi sắc thân.
Kích thước 6 vầng hào quang vẫn nhỏ nên còn hơi nặng. Vỏ bọc của vầng hào quang nhân quả vẫn còn quá dày nên thần thông trí tuệ thấy nghe biết mờ mịt thấp kém. Cảnh giới tâm khi sống lại bị mất vầng hào quang thượng giới thức ấm là vầng thứ 6 (không còn ý thức). Vì thế cảnh giới tâm của họ thấp hơn cảnh giới tâm của con người còn đủ 7 vầng hào quang. Nên phải tìm đến đầu thai vào cảnh giới tương ứng là súc sinh (gia súc, gia cầm) mà có thấy nghe hay của xúc sinh, và nhờ vào thân súc sinh ấy mà “ trả nợ cho người” về những nghiệp ác của thân khẩu do họ gây ra khi còn sống.
Nhân quả nghiệp báo về cảnh giới súc sinh ghi trong bản đồ 10 Pháp Giới đã làm rõ ý phân tích ở trên:
“ Ngu si biếng nhác.
Dối gạt móc biêu.
Làm thân súc vật.
Trả nợ cho người”.

Họ phải chịu quả báo về cảnh giới súc sinh này cho đến khi thần thức bức xạ thêm vầng hào quang thứ 6 là vầng hào quang thượng giới thức ấm, để có đủ 7 vầng hào quang mới sinh lên cảnh giới tâm cao hơn đó là cảnh giới tâm của người âm, rồi chờ duyên cha mẹ để được sinh lại làm người.
*Cảnh giới con người
Cảnh giới tâm đủ bảy vầng hào quang, sau khi chết thần thức và thân năng lượng và vầng hào quang cảm giác rời khỏi xác thân cùng với năm vầng hào quang năm ấm, bị vầng hào quang nhân quả bao bọc dẫn đi tìm duyên cha mẹ để đầu thai vào thân mới.
Nếu gặp duyên cha mẹ thì được sinh lại làm người. Quá trình hình thành bào thai diễn ra như sau: Thần thức và thân năng lượng nhập thai cùng thời điểm với trứng được thụ tinh. Thân năng lượng bao ngoài tế bào hợp tử (trứng được thụ tinh) cung cấp năng lượng cho tế bào tồn tại để rồi sinh sôi phát triển thành bào thai. Năng lượng của năm vầng hào quang năm ấm rút vào thần thức ngay trong thời điểm đó, để rồi nạp vào tế bào thần kinh. Cũng trong thời điểm đó, năng lượng nghiệp nhân thiện ác của thân khẩu nghiệp thiện ác trong vầng hào quang nhân quả cũng rút vào nhập thai để làm nhiệm vụ chọn gen. Năng lượng thần thức tiềm ẩn trong nhóm tế bào thần kinh thực vật đảm nhiệm quá trình sinh ra thân hài nhi. Khi hài nhi chào đời, thần thức từ 4 nhóm thọ tưởng hành thức uẩn, lại bức xạ năng lượng qua năm luân xa từ 2-6 của hài nhi tạo ra năm vầng hào quang năm ấm. Năm vầng hào quang năm ấm này có vị trí xa thân gần thân, mầu sắc và đặc trưng của các vầng đúng như cảnh giới của năm vầng trước lúc nhập thai. Cùng lúc đó năng lượng nghiệp nhân thiện ác sau khi làm nhiệm vụ chọn gen lại bức xạ qua luân xa bảy của hài nhi thành vầng hào quang nhân quả bao bọc năm vầng hào quang năm ấm và thân năng lượng của xác thân của hài nhi đó. Qua quá trình hình thành bào thai, xin rút ra nhận định và kết luận sau:
Gen di truyền từ thân thế hệ trước sang thân thế hệ sau, hai thân là khác nhau, nhưng thần thức, thân năng lượng, năm ấm và nghiệp thiện ác của thân khẩu ý do thân trước tạo ra tồn tại cho đến lúc nhập thai, truyền từ thân trước sang thân sau không hề thay đổi. Chỉ vì tâm mê năm ấm, khi chết thì u minh mờ mịt, khi nhập thai lại u minh mờ mịt hơn, khi ra thai xác thân vừa đau đớn vừa phải tiếp xúc với môi trường khác hẳn khi còn nằm trong bụng mẹ như không khí, ánh sáng, nhiệt độ v.v…nên quên hết tiền kiếp là như vậy. Trong kinh Phật có câu: “Bồ tát còn quên khi cách ấm, Thanh Văn chẳng nhớ lúc ra thai”. Bồ Tát, Thanh Văn là các vị tu hành đắc đạo, có trí tuệ mà khi “cách ấm” (năm ấm trước lúc nhập thai và năm ấm sau khi ra thai cách nhau giữa hai thân cũ, mới, qua thời gian chín tháng ở trong thai) còn quên mất tiền kiếp huống chi là con người bình thường. Trong câu chuyện thay thân đổi xác giữa cô Cà Mâu và cô Bạc Liêu. Thần thức, thân năng lượng, năm ấm và nghiệp lực của cô Cà Mâu sau khi chết không phải vào thai ra thai mà nhận ngay thân mới có sẵn của cô Bạc Liêu nên vẫn nhớ nguyên tiền kiếp đã làm sáng tỏ nhận định và kinh Phật dẫn ở trên. Câu chuyện về cô Cà Mâu trích trong tập Phật học phổ thông của Hòa thượng Thích Thiện Hoa xảy ra như sau: “Tại sứ Đầm Dơi Cà Mâu ở làng Tân Việt. Gia đình ông Cả Hiêu có cô con gái 19 tuổi bị bệnh rồi qua đời. Gia đình khóc thương thảm thiết, trong niềm đau đớn tột độ đó, ai cũng mong sao cho con gái sống trở lại với gia đình vì cô còn quá trẻ, lại là cô gái đẹp đẽ dễ thương, dễ mến. Cùng thời điểm đó có chuyện lạ lùng là cách đó khoảng 100 cây số ở làng Vĩnh Mỹ Bạc Liêu. Gia đình ông Hương Thừa có cô con gái trẻ dễ thương, đẹp đẽ cũng bị bệnh rồi qua đời. Gia đình khóc thương thảm thiết chuẩn bị ma chay tẩm liệm. Thế nhưng như một phép lạ, một ngày sau khi chết cô gái bỗng nhiên sống dậy và chỉ sau vài ngày tĩnh dưỡng, cô gái đã mạnh khỏe như thường, không nhắc chi bệnh trạng đã làm cô chết. Cả gia đình nửa mừng nửa sợ không biết tại sao cô sống lại được, trong khi cô đã chết một ngày rồi. Cả nhà còn đang hồi hộp bán tín bán nghi cô gái nói cô là con gái của ông Cả Hiêu ở làng Tân Việt sứ Đầm Dơi Cà Mau chứ không phải con của gia đình này. Gia đình càng hoảng sợ cho rằng ma nhập xác nên đã mời thầy trừ tà đến cúng. Cô gái thì tỉnh bơ và cứ nhắc đi nhắc lại là cô không phải là ma quỷ mà là con gái ông Cả Hiêu và đòi dẫn về nhà cũ ở cách đó độ 100 cây số. Qua mấy ngày trắc nghiệm thấy cô không phải quỷ ám ma nhập gì cả mà hoàn toàn là cô không hiểu chi về gia đình này một mảy may nào. Cô cũng không biết gì về thời thơ ấu của cô cho đến hiện tại, quả thật cô là một người hoàn toàn khác. Do đó mà gia đình nhà ông Hương Thừa đồng ý theo sự dẫn đường của cô đi Cà Mau đến làng Tân Việt để tìm hiểu thật hư thế nào.
Khi vừa vào nhà ông Cả Hiêu, cả nhà còn ngơ ngác chưa biết thật hư thế nào cô đã chạy đến ôm hôn cha mẹ là ông bà Cả Hiêu nói rằng con đã về đây, chào hỏi mừng rỡ với mọi người trong gia đình rồi đi rót nước pha trà mời mọi người khách đúng như người con gái trong gia đình, cái gì để chỗ nào cũng biết. Sau nhiều lần trắc nghiệm hỏi cô về quá khứ của cô và những việc trong gia đình. Ông Cả Hiêu xác nhận đúng là con gái yêu quý của họ thật sự mặc dầu với một thân hình khác. Từ đó hai gia đình kết thân với nhau, cô gái ấy sau này được hưởng hai phần gia tài của hai gia đình”.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp nhưng rất cá biệt là khi thần thức, thân năng lượng, năm ấm và nghiệp lực nhập thai ra thai mà vẫn nhớ nguyên tiền kiếp như câu chuyện do hòa thượng Thích Thiện Hoa du học ở Đê Ly thủ đô Ấn Độ sưu tầm và kể lại như sau: Một cô bé mới sáu tuổi sinh ra trong một gia trình ở Đê Ly nhớ lại tiền kiếp. Cô bé kể lại cho bố mẹ nghe về chồng con và nơi ở của cô ở kiếp trước rất rõ ràng. Bố mẹ cô cho là cô bị bệnh thần kinh, tìm thầy chữa bệnh nhưng cô bé vấn chẳng sao, thỉnh thoảng lại kể về chuyện đó và xin bố mẹ cho cô về thăm lại chồng con. Đến năm tám tuổi, cha mẹ mới đồng ý và mời một phóng viên nhà báo cùng đi. Đường xa hơn hai trăm cây số, khi về tới nhà bố mẹ chồng, cô bé mừng rỡ và kể lại chuyện cũ, bố mẹ chồng đều công nhận là đúng. Khi về tới cửa nhà mình, cô nói với mọi người tường vôi trước là màu trắng, nay đã quét lại mầu khác. Vào nhà gặp lại đứa con. Cô ôm lấy nó và nói mẹ đã về đây. Gặp chồng (người chồng này đã lấy vợ khác) cô mừng rỡ và kể lại chuyện cũ. Người chồng đó xác nhận những điều cô nói là đúng. Đặc biệt, cô chỉ chiếc đồng hồ treo trên tường và nói chiếc đồng hồ này là quà tặng có ghi chữ ở mặt sau. Khi hạ chiếc đồng hồ xuống xem thì đúng như lời cô nói. Cô bé tám tuổi đó lớn lên học sư phạm và làm hiệu trưởng một trường học ở Đê Ly. Hòa thượng Thích Thiện Hoa đã đến thăm và chụp chung với bà hiệu trưởng đó một kiểu ảnh để làm nhân chứng cho chuyện kể của mình.
Việc nhớ lại tiền kiếp còn xảy ra trong những trường hợp xuất hiện các thần đồng. Có phải họ là những người tài giỏi, trước khi chết họ rất tiếc khả năng tài ba của họ, muốn sống tiếp để được tiếp tục cống hiến hoặc công trình nghiên cứu còn đang dang dở hay cuốn sách họ viết chưa xong họ muốn sống tiếp để hoàn thành thì bị chết. Do nguyện vọng tốt đẹp và ý chí mạnh mẽ đó đã tạo nên phúc báo lớn ở kiếp sau, khiến họ nhớ lại kiến thức và khả năng tài ba ở kiếp trước chăng?!...
Quá trình hình thành bào thai để được sinh lại làm người và các chuyện kể, đã làm sáng tỏ chết không phải là hết mà là luân hồi trong sáu đạo, và khi chết muôn thứ mang chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình như lời Phật dạy vậy.
Nếu không gặp duyên cha mẹ, thần thức và thân năng lượng hay vầng hào quang cảm giác cùng năm vầng hào quang năm ấm sắc thọ tưởng hành thức và vầng hào quang nhân quả bao ngoài (bảy vầng) cùng tồn tại với cảnh giới của con người. Vì thân của họ là thân năng lượng, mắt người không nhìn thấy được nên gọi là bóng ma. Không gian mặt đất của bóng ma là một với không gian mặt đất của con người nên phân biệt gọi là người âm. Vì thế có câu “trần sao âm vậy”. Họ vẫn đi về trên con đường mà khi còn sống họ đi, họ cũng đi chợ mà khi còn sống họ thường đến, họ đến gian hàng của người nhà hay người quen mà chẳng ai hỏi họ, họ muốn giao tiếp mà chẳng giao tiếp được vì họ không còn thân người, không còn sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để tiếp xúc với sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nên sáu thức trong vầng hào quang thượng giới thức ấm không hiện hành ra được, vì thế họ không còn thấy nghe hay biết như khi còn sống. Nhưng họ thấy nghe biết bằng thần thông do phúc báo mà có. Tại sao do phúc báo lại có thần thông? Vì khi chết, thần thức không còn bị lớp ngăn che bên trong là thân năm uẩn (tế bào thần kinh và sáu luân xa) chỉ còn bị hai lớp ngăn che bên ngoài là vầng hào quang cảm giác hay thân năng lượng và vỏ bọc của vầng hào quang nhân quả nên năng lượng thần thức hiển lộ ra ngoài vỏ bọc này thành thần thông trí tuệ thấy nghe biết cảnh ngoài cả cảnh giới hữu hình (cảnh giới của người đang sống) và cảnh giới vô hình (cảnh giới của người âm). Vỏ bọc càng mỏng thần thông càng mạnh.
Vỏ bọc mỏng là do năng lượng nghiệp nhân thiện của thân khẩu nghiệp thiện lớn hơn năng lượng nghiệp nhân ác của thân khẩu nghiệp ác. Vì thế nói nhờ phúc báo mà có thần thông là như vậy (phúc báo là quả báo của nghiệp nhân thiện). Thần thông thuộc về năng lượng trí tuệ nên nó chân thật, không so đo tính toán, phân biệt khôn ngoan như ý thức của con người khi còn sống. Nếu khi sống giữ gìn ngũ giới nhiều, hành nhiều nghiệp thiện về thân khẩu, thần thông của họ sẽ mạnh nên có câu “sống khôn chết thiêng”. Nhờ có thần thông mạnh mà họ phù hộ được cho con cháu, người thân còn đang sống và cho ma quyến thuộc nương nhờ. Do có thiên nhãn thông nên họ biết trước những chuyện tốt xấu sẽ xảy ra với người thân, họ gửi thông tin qua người khác, hoặc nhập vào người khác để nói hay báo mộng cho mà biết. Cũng có khi họ biết người thân sẽ bị tai nạn xảy ra ở đâu, họ sẽ theo và khi tai nạn xảy ra, họ dùng thần túc thông (thần lực) giúp người thân thoát khỏi tai nạn đó v.v… Nếu khi sống giữ gìn ngũ giới ít thần thông sẽ yếu hay rất yếu, họ không có khả năng phù hộ cho người thân, họ chỉ là những bóng ma vật vờ nơi đầu đường góc chợ hoặc thường quẩn quanh bên mộ của mình, gắn bó với cái xác chết chôn dưới đó v.v…Việc tiến cúng vào những ngày giỗ hay tuần rằm tết nhất, người âm chỉ thọ nhận những thứ tiến cúng chứ không thọ hưởng được vì họ không có sáu căn tiếp xúc với những thứ tiến cúng nên sáu thức trong vầng hào quang thượng giới thức ấm không hiện hành để thọ hưởng được. Còn thọ nhận là do thần thông mà thần thông thuộc về trí tuệ nên chỉ thọ nhận các thứ tiến cúng chứ không so đo phân biệt nhiều ít, đẹp xấu v.v…Vì thế chỉ nên cúng giỗ đơn giản. Nếu làm to, cúng mặn khiến họ phải chịu thêm nghiệp sát, làm giảm thần thông của họ mà thôi.
Người âm không thọ hưởng được các thứ tiến cúng nhưng lại thọ hưởng được tình cảm thương nhớ, ý nghĩ tốt đẹp đối với họ và thường cầu mong cho họ được mát mẻ, siêu thoát, bởi vì đặc trưng tâm của họ vẫn còn đủ tình cảm yêu thương, hờn giận, khổ, vui. Họ lại có tha tâm thông nên đọc được những ý nghĩ, tình cảm đó của người thân đối với họ. Ở cảnh giới cõi âm vì không có thân người nên họ không tạo được thiện nghiệp.Họ cần người sống tạo thiện nghiệp hồi hướng công đức cho họ sớm gặp duyên cha mẹ để được sinh lại làm người.
Cảnh giới Atula
Cảnh giới Atula là cảnh giới tâm của con người khi sống đạt tới mức thuần thiện, nhưng vì tính tình nóng nảy, cương trực nên đối trước những sự việc ngang tai trái mắt thường nổi sung giận dữ. Họ thích tranh luận, đấu đá, kiện cáo, đôi khi còn cống cao ngã mạn, vì thế trong bản đồ mười pháp giới có ghi: “Phúc ngang bằng Trời, đức lại kém với, sân giận lật đổ, tranh đấu khắp nơi”. Những người khi sống có cảnh giới tâm này, khi chết sẽ đầu thai vào một trong hai cảnh giới tương ứng là: Trời dục giới và người, người âm.
Nếu cảnh giới tâm là thuần thiện, khi chết thần thức và thân năng lượng sinh lên cõi trời dục giới để hưởng phúc báo về ý nghiệp thiện cho đến khi màu sắc của bảy vầng hào quang bớt vẻ sáng đẹp, kích thước của bảy vầng co lại sẽ phải đầu thai trở lại cảnh giới con người để hưởng tiếp phúc báo của thân khẩu nghiệp thiện.
Nếu cảnh giới tâm thấp hơn cảnh giới tâm thuần thiện mà gặp duyên cha mẹ thì đầu thai trở lại làm người (người có máu Atula) để hưởng phúc báo của thân khẩu ý nghiệp thiện và trả khổ báo của thân khẩu ý nghiệp ác mà mình đã tạo ra ở kiếp trước.
Nếu không gặp duyên cha mẹ thì tồn tại ở cõi âm. Do có phúc báo lớn, thần thông của họ rất mạnh nên rất linh thiêng, thường được người đời lập miếu để thờ gọi là thần nhưng không có sắc phong, chính là thần Atula vậy. Các vị thần Atula nếu gặp duyên cha mẹ lại đầu thai trở lại làm người.
Cảnh giới trời dục giới
Nếu đặc trưng tâm con người khi sống là thuần thiện, cảnh giới tâm đầy đủ bảy vầng hào quang, các vầng có vị trí xa thân là xa nhất, kích thước của các vầng là dày nhất, màu sắc sáng đẹp rực rỡ nhất, đặc trưng tâm thấy biết sáng suốt nhất, tình cảm thuần yêu thương, thuần vui v.v…Vầng hào quang nhân quả chỉ còn năng lượng nghiệp nhân thiện của thân khẩu nghiệp thiện, vỏ bọc của vầng là mỏng nhất 0,6cm. Người có cảnh giới tâm này khi chết thần thức và thân năng lượng được sinh lên cảnh giới tương ứng là Trời dục giới để hưởng phúc báo về ý nghiệp thiện mà họ đã tạo ra khi còn sống. Do phúc báo quá lớn nên thần thông của họ quá mạnh vì thế gọi là thiên nhãn thông - mắt của các vị Trời, thiên nhĩ thông - tai của các vị Trời v.v…Phải chăng vì có thần thông quá mạnh mà các vị Trời thường ban phát phúc lành cho con người dưới hạ giới khi họ cầu xin các Ngài?...
Thân của các vị Trời là thân hào quang năng lượng nên chỉ hưởng phúc báo của ý nghiệp thiện. Chủng tử của nghiệp nhân ý nghiệp thiện được giữ lại trong tàng thức luôn hiện ra trong tâm thành những giấc mộng đẹp triền miên không bao giờ dứt về những cảnh sinh hoạt ăn uống tiệc tùng, vui chơi, đàn ca, nhảy múa trong những lâu đài nguy nga tráng lệ, sung sướng không sao tả siết. Vì kích thước của bảy vầng hào quang là lớn nhất nên nhẹ, vì thế cảnh giới tâm ở trên tầng cao nên gọi là cõi Trời. Hưởng hết phúc báo ý nghiệp thiện, màu sắc của bảy vầng hào quang dần dần bớt đi vẻ sáng đẹp, kích thước của các vầng dần dần co lại sẽ nặng hơn, tương ứng với cảnh giới tâm cực thiện của con người nên đầu thai trở lại làm người để hưởng tiếp phúc báo của thân khẩu ý nghiệp thiện của con người.
Cảnh giới của ba cõi: cõi Dục giới, cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới
Sau khi chết con người sinh vào sáu cảnh giới tương ứng, từ cảnh giới Trời dục giới xuống tới cảnh giới Địa ngục gọi là sáu đạo luân hồi. Chúng sinh trong sáu đạo này còn lòng dục nên gọi là cõi dục giới.
Nếu khi sống mà đạt tới cảnh giới tâm thuần thiện là đã xả bỏ được năm thứ dục thô: tài (tiền của), sắc (dâm dục), danh (danh giá, địa vị), ăn, ngủ. Lại tu tiếp bằng pháp môn thiền định cho đến khi xả bỏ năm thứ dục vi tế là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, sẽ đắc bốn mức thiền gồm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền bốn mức thiền này gọi là tứ thiền thiên. Khi chết thần thức và thân năng lượng sinh nên cõi trời cao hơn cõi trời dục giới, gọi là cõi trời sắc giới.
Vì sao gọi là cõi trời sắc giới? Vì công phu tu hành chưa phá được lớp mê thọ ấm, sắc ấm, nghĩa là vẫn nhận xác thân sinh diệt là thật, là mình của mình. Nên gọi cõi trời sắc giới là như vậy.
cõi trời sắc giới hưởng hết phúc báo tứ thiền thiên, lại phải chuyển sinh trở lại cõi người để tiếp tục tu hành.
Nếu khi còn sống công phu tu hành mà nhập được bốn mức định là: Không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ gọi là tứ thiền không.
Ở bốn mức định này, cảnh giới tâm không còn vầng hào quang cảm xúc cảm nghĩ thọ ấm sắc ấm, vì công phu tu hành đã phá được lớp mê sắc ấm thọ ấm. Cho nên khi chết thần thức và thân năng lượng, sinh thẳng nên cõi trời cao hơn cõi trời sắc giới. Và vì cảnh giới tâm không còn vầng hào quang cảm nghĩ cảm xúc sắc ấm thọ ấm nữa, nên gọi là cõi trời vô sắc giới.
Lại vì công phu tu hành chưa phá được hai vầng hào quang tâm thần và tinh tú tưởng ấm nên chúng sinh ở cõi trời vô sắc giới sống bằng tưởng là như vậy.
Vì sống bằng tưởng nên thời gian ở cõi trời vô sắc giới là rất lâu (hàng vạn năm). Rồi mới chuyển xuống đầu thai trở lại cõi người để tiếp tục tu hành.
Chuyển sinh lên xuống giữa ba cõi như thế gọi là luân hồi trong ba cõi (tam giới).

nhuphong

Tổng số bài gửi : 19
Location : normal
Registration date : 12/08/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết